Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Podziękowania
Podzi?kowania
Ten dzia? naszej strony to uk?on w stron? wszystkich ludzi dobrej woli, którzy sw? ofiar? pragn? wspomóc funkcjonowanie naszego radia. Dzi?kowa? b?dziemy zarówno sponsorom jak i drobnym, anonimowym ofiarodawcom, którzy dok?adaj? swoje cegie?ki we wspólnej budowie wielkiego dzie?a - jedynej prawos?awnej rozg?o?ni radiowej w Polsce.
Nowa strona Radia Orthodoxia
Jak ju? wszyscy zauwa?yli, od jakiego? czasu mo?emy cieszy? si? zupe?nie now? strona internetow? Radia Orthodoxia. Jej prostota i niezwyk?a funkcjonalno?? my?l?, i? przypad?y ju? ka?demu do gustu.

Ma?o kto jednak wie, i? kryje si? za tym wielka praca p. Roberta z Torunia, znanego w ?wiecie webmasterów jako Arkanis. Dziesi?tki a nawet setki godzin modyfikowania kodu strony, dziesi?tki zmian i poprawek - efekty mo?emy podziwia? surfuj?c po stronie ?atwo, wygodnie i przyjemnie.Odwiedzaj?c stron? arkanis.pl mo?ecie pozna? inna prace autora naszej strony, pozna? jego umiej?tno?ci - nie tylko na polu webmasteringu.

Arkanis - bardzo dzi?kujemy i ?yczymy wielu równie udanych prac co strona Radia Orthodoxia!
Spasi Hospodi!
Nowe meble w Radiu Orthodoxia
Z przyjemno?ci? informujemy i? wraz z nowym sto?em emisyjnym (o którym ju? informowali?my) w Radiu Orthodoxia pojawi?o si? nowe umeblowanie w Studiu i cz??ciowo w Newsroomie. Wykonawc? mebli jest bia?ostocka firma ELMiR, która te? przekaza?a je radiu ca?kowicie nieodp?atnie.Z tego wi?c miejsca pragniemy bardzo gor?co i serdecznie podzi?kowa? pa?stwu El?biecie i W?adys?awowi Rutkowskim - w?a?cicielom firmy ELMiR za ich pi?kny gest i ofiar? na rzecz radia. Niech Dobry Bóg wynagrodzi im szczodrze zdrowiem i wszelkim b?ogos?awie?stwem za ich dar, p?yn?cy prosto z serca!

Spasi Was Hospodi!na zdj?ciu: cz??? mebli ofiarowanych przez firm? ELMiR
Nowy stó? emisyjny ju? jest!
Dnia 26 pa?dziernika w cerkwiach miasta Bia?egostoku i okolic przeprowadzono kwest? na potrzeby Radia Orthodoxia. Jak mogli?my si? dowiedzie? z odezwy ks. Dyrektora - zgromadzone fundusze mia?y pos?u?y? zakupowi nowego sto?u emisyjnego - najwa?niejszego urz?dzenia w studiu radiowym. Dotychczasowy stó? marki Fonia mia? ju? za sob? ponad 20 lat eksploatacji i potrzebowa? natychmiastowej wymiany.

Dzi? z przyjemno?ci? pragniemy Pa?stwu zakomunikowa?, i? nowy stó? emisyjny zosta? ju? zakupiony i dotar? ju? do Radia Orthodoxia! Jest to cyfrowy stó? emisyjny STUDER OnAir 1000, który mamy nadziej? pos?u?y przez kolejnych wiele lat.

Serdecznie dzi?kujemy wszystkim ofiarodawcom za wasze finansowe wsparcie okazane podczas przeprowadzanej w cerkwiach kwesty.
Szczególne s?owa podzi?kowania kierujemy na r?ce p. Anatola Kra?ko, który pomóg? nam w pod??czeniu i uruchomieniu nowego urz?dzenia.

Spasi Was Hospodi!na zdj?ciu: nowy stó? emisyjny Radia Orthodoxia - STUDER OnAir 1000
Zuzia Opolska