Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Audycje
?ywot Starca Paisjusza Hagioryty - czyta ks. Jan Koj?o
Tytu?: ?ywot Starca Paisjusza Hagioryty
Autor: Hieromnich Izaak
Wydawca: Bratczyk, Hajnówka 2013
Wymiary: 17,5 x 24,6 cm
Ilo?? stron: 544
Oprawa: twarda
ISBN 978-83-88325-45-8
Z PRZEDMOWY


W ostatnich latach ukaza?y si? ró?ne ksi??ki i publikacje o B?ogos?awionym Starcu Paisjuszu Hagiorycie. Rzeczywi?cie przynios?y one duchow? korzy?? wielu ludziom i uczyni?y imi? Starca jeszcze bardziej znanym. Jednak w zasadzie jest w nich mowa o nauczaniu i cudach Starca Paisjusza. Informacje biograficzne zawarte w tych ksi??kach s? minimalne.

W przekonaniu o konieczno?ci opracowania systematycznej biografii ojca Paisjusza, jeden z jego duchowych synów - nasz Starzec, ojciec Izaak - postanowi? wzi?? ten trud na swoje barki. Ojciec Izaak wraz z mnichami swojego bractwa rozpocz?? opracowywanie „?ywota" Starca Paisjusza mniej wi?cej w dwa lata po jego ?mierci (Starzec Paisjusz spocz?? w Panu 29 czerwca/12 lipca 1994 roku). Praca bliska by?a zako?czenia, kiedy ?mier? samego ojca Izaaka (3/16 lipca 1998 roku) odsun??a jej wydanie na nieokre?lony czas.

„?ywot" pozostawa? nieopublikowany, wymaga? jeszcze poprawek i uzupe?nie?. Tymczasem z powodu trudno?ci, jakie wynik?y po ?mierci naszego Starca, ojca Izaaka, nie mogli?my kontynuowa? pracy nad ksi??k?. Poza tym, u?wiadamiaj?c sobie nasz? oczywist? niezdolno?? do tak odpowiedzialnej pracy, przez ponad trzy lata w ogóle bali?my si? tkn?? „?ywot".

Do zako?czenia pracy sk?ania?o nas pragnienie naszego Starca, ojca Izaaka i praca, jak? w?o?y? w to, aby „?ywot" Starca Paisjusza ujrza? ?wiat?o dzienne. Poza tym wielu braci i sióstr w Chrystusie tak?e zach?ca?o nas, by?my doprowadzili rzecz do ko?ca.

Czasami opada?y nam r?ce. Byli?my gotowi zaniecha? tej nadzwyczaj skomplikowanej i odpowiedzialnej pracy. Ogarnia?a nas obawa, ?e zniekszta?cimy wizerunek Starca i zamiast po?ytku przyniesiemy duchow? szkod? i zgorszenie. Czuli?my si? jak ma?e dzieci, które próbuj?c mówi? o czym? wielkim, przekraczaj?cym ich miar?, nie znajduj? s?ów i nie potrafi? wyrazi? tego, co chc?.

Za ?ycia ojca Paisjusza nie uwa?ali?my za konieczne zapisywa? jego s?owa, fotografowa? go albo zbiera? o nim dane biograficzne po to, by kiedy? stworzy? jego ?yciorys. Zadowala?a nas sama jego obecno??, wystarcza?o nam to, ?e widzieli?my go i s?uchali. Mo?liwe, ?e kto? uzna to za zaniechanie. Jednak nasze sumienie jest spokojne, poniewa? nie robili?my niczego, co mog?oby mu sprawi? przykro??.

Jedynym wyj?tkiem by?y nieliczne notatki, zrobione przez nas po to, by nie zapomnie? odpowiedzi Starca na nasze liczne pytania, zwi?zane z naszym codziennym ?yciem monastycznym. Odpowiadaj?c nam, Starzec przytacza? przyk?ady z w?asnego do?wiadczenia ascetycznego, opowiada? o prze?ytych przez siebie nadprzyrodzonych zdarzeniach i demonicznych pokusach. Jednak opierali?my si? zasadniczo na tym, co zachowa?o si? w naszej pami?ci. Wiele z tego, co zapami?tali?my, s?yszeli?my od niego wielokrotnie. I teraz - ku wspólnemu po?ytkowi naszych braci i sióstr przenosimy na papier jego s?owa, nakre?lone przez niego w naszych sercach.
Zuzia Opolska