Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Audycje
?róde?ko
Poniedzia?kowa audycja po?wi?cona tym, którzy swoim u?miechem roz?wietlaj? ?wiat ka?dego dnia - najm?odszym s?uchaczom Radia Orthodoxia.

Program skierowany przede wszystkim do dzieci i prowadzony przez dzieci :-)

W ka?dy poniedzia?ek po godzinie 19.00 spotykaj? si? z wami prowadz?cy programu: Ania i Jan Kasperuk, Klaudia Witkowska oraz Ania Wa?ko.

Oto nasza za?oga:Staramy si? pog??bia? wasz? wiedz? o Cerkwi, zaciekawia? i sk?ania? do refleksji. Podejmujemy ró?ne tematy, opowiadamy o ?wi?tych miejscach, ?wi?tach Pa?skich, ?wi?tach cerkiewnych oraz Prawos?awnej Tradycji.

Je?li nurtuj? was jakie? pytania lub chcieliby?cie pomóc czy nawet wspó?tworzy? nasze audycje skontaktujcie si? z nami! Razem z pewno?ci? uatrakcyjnimy program.

Audycje przygotowuje: Joanna Sta?ska (stanskajoanna@wp.pl)
Zuzia Opolska