Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Audycje
Lektura ksi??ek na antenie Radia ORTHODOXIA
Nie?wi?ci ?wi?ci i inne opowiadania - Archimandryta Tichon

Ksi??ka niezwyk?a. Nie dlatego, ?e sta?a si? bestsellerem prawos?awnej literatury Rosji, gdzie sprzedano jej ponad milion egzemplarzy, a jej autorem jest porze?o?ony jednego z najbardziej znanych klasztorów w Moskwie - monasteru Spotkania W?odzimierskiej Ikony Matki Bo?ej. Nie dlatego te?, ?e jest zbiorem opowie?ci o ?yciu mnichów spisanym przez ich ?wiadka i uczestnika, chocia? to jest niew?tpliwie jej atutem.

Jej niezwyk?o?? wyra?a si? w tym, ?e Archimadryta Tichon, portretuj?c ?ycie monastyczne, przenosi czytelnika do Zwi?zku Radzieckiego i otwiera przed nim barmy jedynego klasztoru, który nie zosta? przez w?adze zamkni?ty i zachowa? nieprzerwan? tradycj? ?ycia mniszego oraz ci?g?o?? pos?ugi starców - monasteru w Pskowie. Przenosi tam czytelnika, by przedstawi? sylwetki ludzi, których zna? osobi?cie i w ?yciu których dostrzega? ?wiadectwo mocy i mi?o?ci Boga. /za www.bratczyk.pl
Wspomnienia ze ?wi?tej Góry Atos - Archimandryta CherubinNiniejsza ksi??ka do duchowy skarb pozostawiony przez Starca Archimandryt? Cherubina przed swoim odej?ciem do wiecznego ?ycia. Zawar? tu wspomnienia ze swej pos?ugi mniszej na ?w. Górze Atos. Ksi??ka bogata jest w prawdziw? hagioryck? tradycj?, nauki, a tak?e opisy najwi?kszych osobisto?ci ?w. Góry Atos owych czasów. Pomimo jedynie kilkuletniego pobytu Starca w tym ?wi?tym miejscu, a tak?e m?odego wieku, zdo?a? on pozostawi? po sobie ?ywy i trwa?y ?lad swojej czystej duszy i si?y modlitwy.


S?owa t. 1; Z Bólem i Mi?o?ci? o wspó?czesnym cz?owieku - Starzec Paisjusz Hagioryta
Podczas ?rodowych spotka? z Radiem Orthodoxia prezentujemy fragmenty ksi??ki Starca Paisjusza Hagioryty z serii "S?owa" tom 1 - "Z bólem i mi?o?ci? o wspó?czesnym cz?owieku".

Autor ksi??ki - b?ogos?awiony starzec Paisjusz, doskonali? si? duchowo mi?dzy innymi na ?wi?tej Górze Atos. Notatki zawarte w ksi??ce to duchowy testament Starca. Pisarski styl Paisjusza odznacza si? prostot?, b?yskotliwo?ci?, ?ywym i niepowtarzalnym humorem. Fragmenty z tej ksi??ki prezentujemy na antenie naszego radia cyklicznie - co tydzie? w ka?d? ?rod?.Misterium Modlitwy : Przewodnik zmaga? duchowychW tej publikacji odnajdziecie fragmenty wspomnie?, przemy?le? i zapisów ?wi?tych Ojców Cerkwi. Ka?dy rozdzia? niesie za sob? swoiste pouczenie i nauk? dla Czytelnika. Ksi??ka "Misterium modlitwy" to wspania?y przewodnik, w którym ka?dy znajdzie dla siebie cenn? my?l.

Ojcowie zapewniaj?, ?e ?ycie duchowe jest nauk? nauk, a modlitwa jest elementarzem tej nauki. W modlitwie bowiem cz?owiek ??czy si? z Bogiem. Tote? powinni?my rozpatrywa? j? w po??czeniu z innymi cnotami, które poprzedzaj? j? i rosn? w?a?nie dzi?ki niej.Listy Misjonarskie ?w. Miko?aja Serbskiego"Listy Misjonarskie" to autentyczne notatki ?w. Miko?aja Serbskiego, mnicha, kap?ana, wyk?adowcy w Seminarium Duchownym w Belgradzie, archimandryty. W roku 1941 za krytyk? nazizmu aresztowano go i osadzono w monasterze Ljubostir Vojnovici, a we wrze?niu 1944 roku wywieziono do obozu koncentracyjnego w Dachau. ?wi?ty zosta? kanonizowany przez Prawos?awny Ko?ció? Serbski w 2003r.

"Listy misjonarskie", pisane w latach 30. XX w., wydano po?miertnie w roku 1977.
Ksi??ka napisana jest prostym j?zykiem, jednak teksty posiadaj? niezwyk?? si?? i g??bi? duchowych przemy?le?.Zuzia Opolska