Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Audycje
Duchowe spotkania z prof. Aleksiejem Osipowem
Audycja cykliczna, towarzysz?ca ka?demu czwartkowemu programowi Radia Orthodoxia.

Aleksiej Osipow to jeden z najwybitniejszych teologów prawos?awnych naszych czasów, wszechstronnie wykszta?cony, trze?wy duchowo, obdarzony charakterystycznym niezwykle dosadnym acz prostym j?zykiem.
Urodzi? si? w 1938 roku. Przez trzy lata - w domowych warunkach - poznawa? teologi? zasadnicz? pod kierownictwem ihumena Nikona (Worobjowa). Uko?czy? studia teologiczne w Moskiewskiej Akademii Duchownej w 1963, uzyskuj?c tytu? kandydata nauk, specjalizuj?c si? w j?zyku starogreckim. W tym samym roku zosta? zatrudniony jako wyk?adowca Akademii i seminarium duchownego w Moskwie. W 1975 uzyska? tytu? profesorski, za? w 1985 nadano mu stopie? naukowy doktora.
W imieniu Rosyjskiej Cerkwi Prawos?awnej prof. Osipow uczestniczy? w dialogu mi?dzyreligijnym. Wyst?powa? z wyk?adami w Rosji i za granic? kieruj?c swe s?owa do bardzo zró?nicowanego audytorium - zarówno cerkiewnego jak i ?wieckiego. Swoje prace i wyst?pienia publikowa? w "?urnale Moskowskoj Patriarchii", "Bogos?owskich Trudach" ale tak?e w ?wieckich gazetach i czasopismach Rosji, Niemiec, Finlandii, Grecji, USA, W?och i innych krajów.

Specjalizuje si? w prawos?awnej teologii zasadniczej, historii rosyjskiej my?li teologicznej i filozoficznej oraz w historii protestantyzmu. Wielokrotnie wyst?powa? w mediach rosyjskich i zagranicznych, popularyzuj?c problematyk? teologiczn?.

W 2010 roku prof. Osipow odwiedzi? Polsk? wyg?aszaj?c m.in. wyk?ad w ramach Wszechnicy Kultury Prawos?awnej
Zuzia Opolska