Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Audycje
Akatyst do ?wi?tych Starców Opty?skich
Charyzmatyczne starcostwo jest jednym z najwi?kszych osi?gni?? ?ycia duchowego w Cerkwi Prawos?awnej. Jestjej kwiatem, wie?cem zmaga? ascetycznych, owocem odosobnienia i kontemplacji. Jest ono organicznie zwi?zane z mnisz? ascez?, maj?c? na celu osi?gni?cie ?wi?to?ci. W XIX wieku z takich to charyzmatycznych starców zas?yn??a Pustelnia Opty?ska. Ci?gn??y do nich rzesze pielgrzymów, zarówno ludzi prostych, jak i wykszta?conych.Starcy, dzi?ki gorliwemu studiowaniu Pisma ?wi?tego i dzie? ?wi?tych Ojców, dzi?ki poznaniu w?asnego serca i przede wszystkim, poznaniu „w?asnego grzechu" i w?asnej niemocy, osi?gali stan pokory. Przenikali oni tajemnice ludzkich serc i mogli „wypowiada? s?owo" odpowiednie dla danej osoby i jej duchowego rozwoju. Kierowali oni ca?e pokolenia wspó?czesnych im ludzi do Królestwa Niebia?skiego. Dzi?ki swoim licznym pouczeniom pomagaj? i nam dzisiaj. Akafist im po?wi?cony zawiera wiele cennych wskazówek dla wszystkich d???cych do zbawienia chrze?cijan. Jednak nale?y pami?ta?, ?e samo wychwalanie ?wi?tych nie zbli?a nas do ?wi?to?ci i zbawienia. ?wi?ci starcy nie pragn? samego „?piewu ust naszych", lecz podobnych wysi?ków ascetycznych w celu osi?gni?cia pokornego serca i poprawy ?ycia. Zawsze gotowi pomóc wzywaj?cym ku Nim: Radujtiesia, prepodobnii otcy Optinstii, b?agodati starczestwa swietilnicy!

Akatyst celebrowa? o. Jan Koj?o

?piewaj? mniszki z Klasztoru w Wojnowie

Zuzia Opolska