Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Audycje
W Moskwie odby?a si? konferencja prasowa po?wi?cona Dniu prawos?awnej ksi??ki
9 marca 2017 roku w Mi?dzynarodowej Agencji Informacyjnej „Rosja dzisiaj” w Moskwie odby?a si? konferencja prasowa z okazji zbli?aj?cego si? Dnia prawos?awnej ksi??ki. W wydarzeniu uczestniczyli: przewodnicz?cy Rady Wydawniczej Rosyjskiej Cerkwi Prawos?awnej, metropolita ka?uski i borowski Klimient, zast?pca kierownika Departamentu polityki narodowej, kontaktów mi?dzyregionalnych i turystyki Moskwy – Konstantin B?a?enow, pisarz, laureat Patriarszej Nagrody Literackiej Aleksander Siegie?, a tak?e dyrektor wydawnictwa „Nikieja” Niko?aj Briejew.
Tradycja ?wi?towania Dnia prawos?awnej ksi??ki pojawi?a si? z inicjatywy Patriarchy Moskwy i ca?ej Rusi Cyryla. ?wi?to zbieg?o si? w czasie z pami?tn? dat?: 14 marca (1 marca wg st. stylu) 1564 roku na Rusi wydano w druku pierwsz? ksi?g? Iwana Fiedorowa „Aposto?”. Od 2010 roku Dzie? prawos?awnej ksi??ki odbywa si? we wszystkich eparchiach Rosyjskiej Cerkwi Prawos?awnej.
Metropolita Klimient opowiedzia? o g?ównych wydarzeniach, towarzysz?cych Dniu prawos?awnej ksi??ki. Oficjalne otwarcie tego ?wi?ta, z udzia?em patriarchy Cyryla i mera Moskwy Siergieja Sobianina, nast?pi 14 marca w Sali Cerkiewnych Soborów w ?wi?tyni Chrystusa Zbawiciela. W tym roku w Sali Cerkiewnych Soborów dzieci b?d? mog?y zobaczy? literacko-muzyczn? kompozycj?, przygotowan? na podstawie utworu uczennicy Anastazji Agafonowoj, laureatki Mi?dzynarodowego dzieci?co-m?odzie?owego konkursu im. Iwana Szmielewa „Rok Pa?ski” (Leto Gospodnie). W ramach wydarze? towarzysz?cych zaplanowano równie? otwarcie wystawy „Rado?? S?owa” na Czukotkie.
Konstantyn B?a?enow zaznaczy?, ?e w uroczysto?ciach bior? udzia? uczniowie, pedagodzy, bibliotekarze i pisarze, a tak?e wszyscy ci, którzy ceni? ksi??k?.
Pisarz Aleksander Siegie? powiedzia?, ?e wiosna u prawos?awnych rozpoczyna si? od ?wi?ta po?wi?conego drukowaniu ksi?g, a ko?czy si? wraz z Dniem s?owia?skiego pi?miennictwa i kultury, odbywaj?cego si? w maju.
Natomiast dyrektor wydawnictwa „Nikieja” Niko?aj Briejew opowiedzia? dziennikarzom o nowym portalu „Prawtieczenije”, na którym zebrano informacje na temat wszystkich nowo?ci prawos?awnych wydawnictw.
Uczestnicy konferencji prasowej zaprosili wszystkich do wzi?cia udzia?u w wydarzeniach organizowanych w ramach Dnia prawos?awnej ksi??ki, które odbywaj? si? we wszystkich eparchiach Rosyjskiej Cerkwi Prawos?awnej.

Dawid Jakubowski
Nasza Historia
Po có? nam historia? Takie pytanie mo?e zada? ka?dy z nas s?uchaj?c tego programu.

Kijowski historyk, ihumen monasteru ?w. Miko?aja, Feodosij Sofonowicz, swoj? Kronik? o Rusi z 1672 roku rozpocz?? tymi s?owami: W Rusi ja urodiwszysia w wire prawos?awnoj, za s?usznuju recz poczyta?em, abym widaw sam i inszym ruskim synom skazaw, otkol Ru? pocza?asia i jak panstwo ruskoje, za poczatku stawszy, do seho czasu ide. Ko?domu bowim potrebnaja jest recz o swojej otczyzni znati i inszym pytajuczym skazati, bo swojeho rodu ne znajuczych ludej za h?upych poczytajut

S?owa te, chocia? wypowiedziane ponad trzy stulecia temu, w niczym nie straci?y na aktualno?ci.
Historia Podlasia nie jest tak? bia?? plam?, jak by si? mog?o wydawa? z punktu widzenia rodzinnego i oddalonego od znacz?cych o?rodków naukowych Bielska. Biblioteki naukowe kryj? bowiem rozliczne dzie?a z dziedziny historii, archeologii, j?zykoznawstwa czy etnografii, które pozwalaj? pozna? nasz? si?gaj?ca VI stulecia histori?, pozna? j?zyk i kultur?.

Program prowadzi Ewa Korszaczuk
Akatyst ku czci ?w. Wyznawcy ?ukasza, Arcybiskupa Symferopolu i Krymu
Nak?adem Monasteru Supraskiego ukaza?a si? p?yta z akatystem ku czci ?w. Wyznawcy ?ukasza, Arcybiskupa Symferopolu i Krymu. Nabo?e?stwo celebruje mnich Hib z supraskiego monasteru. ?piewa chór parafi monasterskiej pod kierownictwem protodiakona Dymitra Tichonika.

Autorem nagrania: Dariusz Sulima

Ku czci ?w. ?ukasza powstaje cerkiew w ?a?niach. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce pod wezwaniem tego zmar?ego w 1961 r. ?wi?tego. P?yta z akatystem ma form? cegie?ki, z której dochód wspomo?e dalsz? budow? ?wi?tyni.

Akatyst do ?wi?tych Starców Opty?skich
Charyzmatyczne starcostwo jest jednym z najwi?kszych osi?gni?? ?ycia duchowego w Cerkwi Prawos?awnej. Jestjej kwiatem, wie?cem zmaga? ascetycznych, owocem odosobnienia i kontemplacji. Jest ono organicznie zwi?zane z mnisz? ascez?, maj?c? na celu osi?gni?cie ?wi?to?ci. W XIX wieku z takich to charyzmatycznych starców zas?yn??a Pustelnia Opty?ska. Ci?gn??y do nich rzesze pielgrzymów, zarówno ludzi prostych, jak i wykszta?conych.Starcy, dzi?ki gorliwemu studiowaniu Pisma ?wi?tego i dzie? ?wi?tych Ojców, dzi?ki poznaniu w?asnego serca i przede wszystkim, poznaniu „w?asnego grzechu" i w?asnej niemocy, osi?gali stan pokory. Przenikali oni tajemnice ludzkich serc i mogli „wypowiada? s?owo" odpowiednie dla danej osoby i jej duchowego rozwoju. Kierowali oni ca?e pokolenia wspó?czesnych im ludzi do Królestwa Niebia?skiego. Dzi?ki swoim licznym pouczeniom pomagaj? i nam dzisiaj. Akafist im po?wi?cony zawiera wiele cennych wskazówek dla wszystkich d???cych do zbawienia chrze?cijan. Jednak nale?y pami?ta?, ?e samo wychwalanie ?wi?tych nie zbli?a nas do ?wi?to?ci i zbawienia. ?wi?ci starcy nie pragn? samego „?piewu ust naszych", lecz podobnych wysi?ków ascetycznych w celu osi?gni?cia pokornego serca i poprawy ?ycia. Zawsze gotowi pomóc wzywaj?cym ku Nim: Radujtiesia, prepodobnii otcy Optinstii, b?agodati starczestwa swietilnicy!

Akatyst celebrowa? o. Jan Koj?o

?piewaj? mniszki z Klasztoru w Wojnowie

Zapomniane Tradycje Podlasia
Zapomniane Tradycje Podlasia to cykliczna audycja mgr Adama Kiryluka, dzi?ki której mo?ecie Pa?stwo utrwali? zanikaj?ce elementy tradycji ludowej w naszym regionie.

W ka?dy czwartek o godz. 19:10

Zaprasza Adam Kiryluk
Akafist przed Ikon? Matki Bo?ej Niewyczerpany Kielich
Ikona Matki Bo?ej „Niewyczerpany Kielich” – jedna z cudownych ikon Matki Bo?ej typu Oranta. Oryginalna ikona „Niewyczerpany Kielich” mia?a zosta? wskazana przez Maryj? w czasie objawienia, jakiego we ?nie dozna? ch?op z Sierpuchowa. Otoczony czci? wizerunek znajdowa? si? we W?adycznym Monasterze Wprowadzenia Matki Bo?ej do ?wi?tyni do lat 20. XX wieku, kiedy zagin?? po zamkni?ciu przez w?adze wszystkich cerkwi w mie?cie. Obecnie w Sierpuchowie – w monasterach Wysockim i W?adycznym – znajduj? si? dwie kopie ikony, obydwie uznawane za cudotwórcze.Ikona przedstawia Matk? Bo?? z d?o?mi wzniesionymi w gór? w ge?cie modlitewnym, w ciemnej szacie. Przed ni? znajduje si? z?oty kielich, z którego wy?ania si? posta? Dzieci?tka Jezus w podobnym ge?cie, jak matka. Ikona mog?a powsta? pod wp?ywem wcze?niejszej, uznawanej za cudown? od XII wieku Ikony Matki Bo?ej „Znak”, podobnie jak ona przedstawia bowiem Matk? Bo?? Orant? w towarzystwie Dzieci?tka, z t? ró?nic?, ?e jest ono przedstawione w kielichu, symbolizuj?cym niesko?czon? moc ofiary Chrystusa.
Zapraszamy na Bia?oru?
W prezentacji Tatiany Lisaj us?yszycie program „Zapraszamy na Bia?oru?”, który opowie o zadziwiaj?cym kraju, o Bia?orusi. Mo?liwo?ciach odpoczynku i podro?y na jej terytorium, a tak?e zapozna si? z ciekawymi lud?mi i wydarzeniami.

http://www.radiobelarus.tvr.by/pl
?ywot Starca Paisjusza Hagioryty - czyta ks. Jan Koj?o
Tytu?: ?ywot Starca Paisjusza Hagioryty
Autor: Hieromnich Izaak
Wydawca: Bratczyk, Hajnówka 2013
Wymiary: 17,5 x 24,6 cm
Ilo?? stron: 544
Oprawa: twarda
ISBN 978-83-88325-45-8
Z PRZEDMOWY


W ostatnich latach ukaza?y si? ró?ne ksi??ki i publikacje o B?ogos?awionym Starcu Paisjuszu Hagiorycie. Rzeczywi?cie przynios?y one duchow? korzy?? wielu ludziom i uczyni?y imi? Starca jeszcze bardziej znanym. Jednak w zasadzie jest w nich mowa o nauczaniu i cudach Starca Paisjusza. Informacje biograficzne zawarte w tych ksi??kach s? minimalne.

W przekonaniu o konieczno?ci opracowania systematycznej biografii ojca Paisjusza, jeden z jego duchowych synów - nasz Starzec, ojciec Izaak - postanowi? wzi?? ten trud na swoje barki. Ojciec Izaak wraz z mnichami swojego bractwa rozpocz?? opracowywanie „?ywota" Starca Paisjusza mniej wi?cej w dwa lata po jego ?mierci (Starzec Paisjusz spocz?? w Panu 29 czerwca/12 lipca 1994 roku). Praca bliska by?a zako?czenia, kiedy ?mier? samego ojca Izaaka (3/16 lipca 1998 roku) odsun??a jej wydanie na nieokre?lony czas.

„?ywot" pozostawa? nieopublikowany, wymaga? jeszcze poprawek i uzupe?nie?. Tymczasem z powodu trudno?ci, jakie wynik?y po ?mierci naszego Starca, ojca Izaaka, nie mogli?my kontynuowa? pracy nad ksi??k?. Poza tym, u?wiadamiaj?c sobie nasz? oczywist? niezdolno?? do tak odpowiedzialnej pracy, przez ponad trzy lata w ogóle bali?my si? tkn?? „?ywot".

Do zako?czenia pracy sk?ania?o nas pragnienie naszego Starca, ojca Izaaka i praca, jak? w?o?y? w to, aby „?ywot" Starca Paisjusza ujrza? ?wiat?o dzienne. Poza tym wielu braci i sióstr w Chrystusie tak?e zach?ca?o nas, by?my doprowadzili rzecz do ko?ca.

Czasami opada?y nam r?ce. Byli?my gotowi zaniecha? tej nadzwyczaj skomplikowanej i odpowiedzialnej pracy. Ogarnia?a nas obawa, ?e zniekszta?cimy wizerunek Starca i zamiast po?ytku przyniesiemy duchow? szkod? i zgorszenie. Czuli?my si? jak ma?e dzieci, które próbuj?c mówi? o czym? wielkim, przekraczaj?cym ich miar?, nie znajduj? s?ów i nie potrafi? wyrazi? tego, co chc?.

Za ?ycia ojca Paisjusza nie uwa?ali?my za konieczne zapisywa? jego s?owa, fotografowa? go albo zbiera? o nim dane biograficzne po to, by kiedy? stworzy? jego ?yciorys. Zadowala?a nas sama jego obecno??, wystarcza?o nam to, ?e widzieli?my go i s?uchali. Mo?liwe, ?e kto? uzna to za zaniechanie. Jednak nasze sumienie jest spokojne, poniewa? nie robili?my niczego, co mog?oby mu sprawi? przykro??.

Jedynym wyj?tkiem by?y nieliczne notatki, zrobione przez nas po to, by nie zapomnie? odpowiedzi Starca na nasze liczne pytania, zwi?zane z naszym codziennym ?yciem monastycznym. Odpowiadaj?c nam, Starzec przytacza? przyk?ady z w?asnego do?wiadczenia ascetycznego, opowiada? o prze?ytych przez siebie nadprzyrodzonych zdarzeniach i demonicznych pokusach. Jednak opierali?my si? zasadniczo na tym, co zachowa?o si? w naszej pami?ci. Wiele z tego, co zapami?tali?my, s?yszeli?my od niego wielokrotnie. I teraz - ku wspólnemu po?ytkowi naszych braci i sióstr przenosimy na papier jego s?owa, nakre?lone przez niego w naszych sercach.
Pytanie do Specjalisty
To jedna z najnowszych cyklicznych audycji, które pojawiaj? si? na antenie Radia Orthodoxia w ka?dy poniedzia?ek o godzinie 17.30.

W programie - gospodarz dr Jan Kochanowicz, zaprasza do studia najlepszych specjalistów z ró?nych dziedzin medycyny. Wspólnie odkrywaj? przed Pa?stwem najwi?ksze zagadki medyczne, mówi? o chorobach i dolegliwo?ciach oraz doradzaj? S?uchaczom.

Audycja "Pytanie do Specjalisty" umo?liwia Wam skierowanie si? z pytaniem b?d? te? problemem zwi?zanym z tematem programu bezpo?rednio do jego Go?cia. Wystarczy jedynie s?ucha? nas w radiowym eterze w ka?dy poniedzia?ek po godzinie 17.30 i kontaktowa? si? z nami telefonicznie.

Audycje emitowane na naszej antenie odnajdziecie na stronie internetowej, a zapis rozmowy na ?amach Gazety Wspó?czesnej.


zdj?cie pochodzi ze strony www.wspolczesna.pl (fot. W. Wojtkielewicz)
Pomys? na weekend - letni program Radia Orthodoxia
Od 1 lipca 2013 roku do poniedzia?kowej ramówki Radia Orthodoxia do??czy? nowy program "Pomys? na weekend". Jest to zupe?nie nowa propozycja dr Jana Kochanowicza - doskonale znanego S?uchaczom jako gospodarz programu o tematyce medycznej "Pytanie do Specjalisty".

W okresie wakacyjnym w naszym studiu go?ci? b?d? osoby zwi?zane z ró?nymi o?rodkami wypoczynkowymi oraz turystyczno-rekreacyjnymi. Audycja "Pomys? na weekend" ma bowiem na celu promowanie aktywnego wypoczynku.

Zapraszamy do s?uchania w wakacyjne poniedzia?ki o godz. 17.30!


S?u?ba Bo?a
Czy dobrze znasz prawos?awne nabo?e?stwo? Znasz ryty liturgiczne, porz?dek celebracji, jej znaczenie i symbolik?? Je?li nie - jest to program w?a?nie dla Ciebie.

W programie "S?u?ba Bo?a" odnajdziecie bardzo szczegó?owe omówienie prawos?awnych nabo?e?stw, sakramentów, dok?adne t?umaczenie tekstów liturgicznych oraz przedstawienie symboliki i znaczenia gestów, ruchów i czynno?ci, wykonywanych przez kap?ana.

To wszystko na antenie Radia Orthodoxia - w ka?dy pi?tek - przed godzin? 18-t?.

Program przygotowuje ks. dr Marek ?awreszuk - dr nauk teologicznych, wyk?adowca liturgiki w Prawos?awnym Seminarium Duchownym w Warszawie.


zdj?cie pochodzi ze strony : http://prawoslawie.uwb.edu.pl/
Ukrai?skie S?owo - audycja w j?zyku ukrai?skim
Program zadebiutowa? na antenie 23 kwietnia 2009r. To pierwsza audycja Radia Orthodoxia w j?zyku ukrai?skim.

Program przygotowywany jest przez m?odzie? skupion? wokó? nauczycielki j?zyka ukra?skiego - Ludmi?y ?abowicz. Pani Ludmi?a przygotowuje i dobiera teksty, które nast?pnie czytaj?: Agnieszka Parfieniuk i Ania Kaczuk.

Efekt ich pracy w pi?knym ukrai?skim j?zyku mo?na pos?ucha? na antenie Radia Orthodoxia w ka?dy czwartek o godz. 16:45
Has?o dnia
Codzienna (najkrótsza) audycja Radia Orthodoxia.

Zadaniem cyklu jest t?umaczenie oraz utrwalanie wielu istotnych poj?? ze "s?ownika" Cerkwi Prawos?awnej.
Wiadomo?ci Radia ORTHODOXIA
Codzienna dawka informacji zarówno z ?ycia Cerkwi Prawos?awnej, jak równie? innych wyzna? chrze?cija?skich z kraju i ze ?wiata.

Ka?dego dnia zawsze o 17:00 i 19:00 obiektywnie i na temat traktujemy o doniesieniach ogólnospo?ecznych z ca?ego ?wiata.

Dobr? informacj? serwuje zgrana redakcja z korespondentami z ca?ej Polski.
Strefa Relaksu - muzyczny program Radia Orthodoxia
"Strefa relaksu" to nowy, muzyczny program, którego zadaniem jest poszerzanie horyzontów S?uchaczy oraz pog??bianie wiedzy na temat ró?nych gatunków muzycznych.

Podczas programu prezentujemy utwory o przeró?nej tematyce, ró?nym wykonaniu, z ka?dego muzycznego gatunku i w ka?dym j?zyku : po polsku, angielsku, francusku, rosyjsku i wielu, wielu innych... A ??czy je jedno - razem stanowi? idealn? kompilacj? relaksacyjnych, melodyjnych utworów.

Program "Strefa relaksu" to równie? czas sprzyjaj?cy odpoczynkowi po ci??kim dniu. Starannie dobrana muzyka pozwoli Pa?stwu si? wyciszy? i zrelaksowa?.

Na program zaprasza Joanna Sta?ska.
kontakt: stanskajoanna@wp.pl
?róde?ko
Poniedzia?kowa audycja po?wi?cona tym, którzy swoim u?miechem roz?wietlaj? ?wiat ka?dego dnia - najm?odszym s?uchaczom Radia Orthodoxia.

Program skierowany przede wszystkim do dzieci i prowadzony przez dzieci :-)

W ka?dy poniedzia?ek po godzinie 19.00 spotykaj? si? z wami prowadz?cy programu: Ania i Jan Kasperuk, Klaudia Witkowska oraz Ania Wa?ko.

Oto nasza za?oga:Staramy si? pog??bia? wasz? wiedz? o Cerkwi, zaciekawia? i sk?ania? do refleksji. Podejmujemy ró?ne tematy, opowiadamy o ?wi?tych miejscach, ?wi?tach Pa?skich, ?wi?tach cerkiewnych oraz Prawos?awnej Tradycji.

Je?li nurtuj? was jakie? pytania lub chcieliby?cie pomóc czy nawet wspó?tworzy? nasze audycje skontaktujcie si? z nami! Razem z pewno?ci? uatrakcyjnimy program.

Audycje przygotowuje: Joanna Sta?ska (stanskajoanna@wp.pl)
Duchowe spotkania z prof. Aleksiejem Osipowem
Audycja cykliczna, towarzysz?ca ka?demu czwartkowemu programowi Radia Orthodoxia.

Aleksiej Osipow to jeden z najwybitniejszych teologów prawos?awnych naszych czasów, wszechstronnie wykszta?cony, trze?wy duchowo, obdarzony charakterystycznym niezwykle dosadnym acz prostym j?zykiem.
Urodzi? si? w 1938 roku. Przez trzy lata - w domowych warunkach - poznawa? teologi? zasadnicz? pod kierownictwem ihumena Nikona (Worobjowa). Uko?czy? studia teologiczne w Moskiewskiej Akademii Duchownej w 1963, uzyskuj?c tytu? kandydata nauk, specjalizuj?c si? w j?zyku starogreckim. W tym samym roku zosta? zatrudniony jako wyk?adowca Akademii i seminarium duchownego w Moskwie. W 1975 uzyska? tytu? profesorski, za? w 1985 nadano mu stopie? naukowy doktora.
W imieniu Rosyjskiej Cerkwi Prawos?awnej prof. Osipow uczestniczy? w dialogu mi?dzyreligijnym. Wyst?powa? z wyk?adami w Rosji i za granic? kieruj?c swe s?owa do bardzo zró?nicowanego audytorium - zarówno cerkiewnego jak i ?wieckiego. Swoje prace i wyst?pienia publikowa? w "?urnale Moskowskoj Patriarchii", "Bogos?owskich Trudach" ale tak?e w ?wieckich gazetach i czasopismach Rosji, Niemiec, Finlandii, Grecji, USA, W?och i innych krajów.

Specjalizuje si? w prawos?awnej teologii zasadniczej, historii rosyjskiej my?li teologicznej i filozoficznej oraz w historii protestantyzmu. Wielokrotnie wyst?powa? w mediach rosyjskich i zagranicznych, popularyzuj?c problematyk? teologiczn?.

W 2010 roku prof. Osipow odwiedzi? Polsk? wyg?aszaj?c m.in. wyk?ad w ramach Wszechnicy Kultury Prawos?awnej
Muzykalnyje Skazki
To autorski program Pauliny Kozio?. Na falach Radia Orthodoxia emitowany w ka?d? niedziel?. Prezentowane s? w nim informacje dotycz?ce zespo?ów podlaskiej sceny muzycznej, ?piewaj?cych w j?zykach wschodnios?owia?skich. Audycja prowadzona jest w formie wywiadu, dzi?ki czemu s?uchacze mog? bli?ej pozna? historie twórczo?ci zapraszanych zespo?ów. W naszym radiu go?cili?my m.in. takie gwiazdy jak: Prymaki, AS czy Zorka.
Trudny ?wiat
Je?li jeste? uzale?niony lub masz inny problem - b?d? z nami w ka?d? ?rod?.

Niektórych ran nie zagoi lekarstwo, nie pomo?e lekarz. Ten program jest najlepsz? recept? dla samotnych, pozostawionych samym sobie, nie mog?cym sobie poradzi? w trudnej sytuacji ?yciowej... Zrozumiemy! Pomo?emy!

Rad udzielaj? specjali?ci oraz ludzie, którzy wyszli na prost? i doskonale wiedz? czym jest trudny ?wiat.

Audycje przygotowuje: Ewa Artemiuk
Lektura ksi??ek na antenie Radia ORTHODOXIA
Nie?wi?ci ?wi?ci i inne opowiadania - Archimandryta Tichon

Ksi??ka niezwyk?a. Nie dlatego, ?e sta?a si? bestsellerem prawos?awnej literatury Rosji, gdzie sprzedano jej ponad milion egzemplarzy, a jej autorem jest porze?o?ony jednego z najbardziej znanych klasztorów w Moskwie - monasteru Spotkania W?odzimierskiej Ikony Matki Bo?ej. Nie dlatego te?, ?e jest zbiorem opowie?ci o ?yciu mnichów spisanym przez ich ?wiadka i uczestnika, chocia? to jest niew?tpliwie jej atutem.

Jej niezwyk?o?? wyra?a si? w tym, ?e Archimadryta Tichon, portretuj?c ?ycie monastyczne, przenosi czytelnika do Zwi?zku Radzieckiego i otwiera przed nim barmy jedynego klasztoru, który nie zosta? przez w?adze zamkni?ty i zachowa? nieprzerwan? tradycj? ?ycia mniszego oraz ci?g?o?? pos?ugi starców - monasteru w Pskowie. Przenosi tam czytelnika, by przedstawi? sylwetki ludzi, których zna? osobi?cie i w ?yciu których dostrzega? ?wiadectwo mocy i mi?o?ci Boga. /za www.bratczyk.pl
Wspomnienia ze ?wi?tej Góry Atos - Archimandryta CherubinNiniejsza ksi??ka do duchowy skarb pozostawiony przez Starca Archimandryt? Cherubina przed swoim odej?ciem do wiecznego ?ycia. Zawar? tu wspomnienia ze swej pos?ugi mniszej na ?w. Górze Atos. Ksi??ka bogata jest w prawdziw? hagioryck? tradycj?, nauki, a tak?e opisy najwi?kszych osobisto?ci ?w. Góry Atos owych czasów. Pomimo jedynie kilkuletniego pobytu Starca w tym ?wi?tym miejscu, a tak?e m?odego wieku, zdo?a? on pozostawi? po sobie ?ywy i trwa?y ?lad swojej czystej duszy i si?y modlitwy.


S?owa t. 1; Z Bólem i Mi?o?ci? o wspó?czesnym cz?owieku - Starzec Paisjusz Hagioryta
Podczas ?rodowych spotka? z Radiem Orthodoxia prezentujemy fragmenty ksi??ki Starca Paisjusza Hagioryty z serii "S?owa" tom 1 - "Z bólem i mi?o?ci? o wspó?czesnym cz?owieku".

Autor ksi??ki - b?ogos?awiony starzec Paisjusz, doskonali? si? duchowo mi?dzy innymi na ?wi?tej Górze Atos. Notatki zawarte w ksi??ce to duchowy testament Starca. Pisarski styl Paisjusza odznacza si? prostot?, b?yskotliwo?ci?, ?ywym i niepowtarzalnym humorem. Fragmenty z tej ksi??ki prezentujemy na antenie naszego radia cyklicznie - co tydzie? w ka?d? ?rod?.Misterium Modlitwy : Przewodnik zmaga? duchowychW tej publikacji odnajdziecie fragmenty wspomnie?, przemy?le? i zapisów ?wi?tych Ojców Cerkwi. Ka?dy rozdzia? niesie za sob? swoiste pouczenie i nauk? dla Czytelnika. Ksi??ka "Misterium modlitwy" to wspania?y przewodnik, w którym ka?dy znajdzie dla siebie cenn? my?l.

Ojcowie zapewniaj?, ?e ?ycie duchowe jest nauk? nauk, a modlitwa jest elementarzem tej nauki. W modlitwie bowiem cz?owiek ??czy si? z Bogiem. Tote? powinni?my rozpatrywa? j? w po??czeniu z innymi cnotami, które poprzedzaj? j? i rosn? w?a?nie dzi?ki niej.Listy Misjonarskie ?w. Miko?aja Serbskiego"Listy Misjonarskie" to autentyczne notatki ?w. Miko?aja Serbskiego, mnicha, kap?ana, wyk?adowcy w Seminarium Duchownym w Belgradzie, archimandryty. W roku 1941 za krytyk? nazizmu aresztowano go i osadzono w monasterze Ljubostir Vojnovici, a we wrze?niu 1944 roku wywieziono do obozu koncentracyjnego w Dachau. ?wi?ty zosta? kanonizowany przez Prawos?awny Ko?ció? Serbski w 2003r.

"Listy misjonarskie", pisane w latach 30. XX w., wydano po?miertnie w roku 1977.
Ksi??ka napisana jest prostym j?zykiem, jednak teksty posiadaj? niezwyk?? si?? i g??bi? duchowych przemy?le?.Ksi??ka z mojej pó?ki
Audycja prowadzona przez dr ks. Romana P?o?skiego

Cykl prowadzony w sposób jasny i zrozumia?y dla wszystkich. Poszerza wiedz? s?uchaczy na temat literatury religijnej oraz jej pokrewnej. Ka?dy kolejny odcinek cyklu po?wi?cony jest t?umaczeniu tre?ci ksi??ki oraz znaczeniu zawartych w niej w?tków.


ks.Roman Andrzej P?o?ski, wikariusz parafii ?w. Jerzego

Duchowny, doktor nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa, magister historii, magister teologii; w latach 1995-2000 student na Wydziale Teologicznym Chrze?cija?skiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie; w latach 1998-1999 cz?onek Bractwa ?w. Grzegorza Peradze w Warszawie, Towarzystwa Przyja?ni Polsko-Arabskiej w Warszawie, Towarzystwa Przyja?ni Polsko-Maroka?skiej w Warszawie; w latach 2002-2007 wspó?pracownik (wolontariusz) Radia Orthodoxia w Bia?ymstoku (pomys?odawca i realizator programów z cyklu: Spotkanie z modlitw? oraz Ksi??ka z mojej pó?ki; egzegeta-kaznodzieja sobotnich lekcji Pisma ?wi?tego Nowego Testamentu); w latach 2005-2007 nadetatowy duchowny w parafii pw. Wszystkich ?wi?tych w Bia?ymstoku; w latach 2007-2013 wikariusz w parafii pw. Opieki Przenaj?wi?tszej Bogurodzicy w Olsztynie; w latach 2013-2014 wikariusz w parafii pw. Hagia Sophia - M?dro?ci Bo?ej w Bia?ymstoku; od 2014 roku wikariusz parafii pw. ?w. Jerzego Zwyci?zcy m?czennika wielkiego; od 2014 roku wizytator do spraw katechezy prawos?awnej w gimnazjach dekanatu bia?ostockiego oraz wszystkich typów szkó? w dekanatach olszty?skim oraz gda?skim Polskiego Autokefalicznego Ko?cio?a Prawos?awnego; od 2014 roku kierownik Archiwum Diecezji Bialostocko-Gda?skiej Polskiego Autokefalicznego Ko?cio?a Prawos?awnego w Bia?ymstoku.
Zuzia Opolska