Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
O radiu
Wspomó? Radio ORTHODOXIA - przeka? 1% podatku!Do ko?ca kwietnia, rozliczaj?c si? z podatków z urz?dem skarbowym, mo?na zadeklarowa? wp?at? 1% podatku na organizacje po?ytku publicznego.

Wzorem ubieg?ego roku, dzi?ki uprzejmo?ci Fundacji OIKONOMOS swoim 1% podatku mo?na wspomóc dzia?alno?? Radia ORTHODOXIA. W bie??cym roku zniesiono obowi?zek wpisywania nazwy organizacji - wystarczy jedynie poda? w odpowiedniej rubryce sk?adanego zeznania podatkowego numer wpisu do Krajowego Rejestru S?dowego, czyli numer KRS:

0000179149


Proponowana do przekazania kwota nie mo?e by? wy?sza ni? jeden procent podatku i trzeba j? zaokr?gli? do pe?nych dziesi?tków groszy w dó?.

Ponadto w zeznaniu podatkowym nale?y okre?li? cel szczegó?owy przekazywanej kwoty 1% podatku :

NA RADIO ORTHODOXIA


Prosimy równie? w rubryce nr 134 (PIT 37) o wyra?enie zgody (zaznaczaj?c "X") na przekazanie danych osobowych darczy?cy. W ten sposób b?dziemy mogli podzi?kowa? modlitewnie wszystkim, którzy wspieraj? dzia?alno?? Radia ORTHODOXIA.

Fundacja OIKONOMOS za zgromadzone w ten sposób fundusze wesprze dzia?ania maj?ce na celu dalszy rozwój Radia ORTHODOXIA.

Za wszystkie Wasze ofiary serdeczne spasi Hospodi!


Podsumowanie akcji 1% podatku
W 2010 roku po raz kolejny dzi?ki uprzejmo?ci Fundacji OIKONOMOS rozliczaj?c si? z Urz?dem Skarbowym mo?na by?o zadeklarowa? wp?at? 1% podatku na Radio Orthodoxia. Wielu naszych s?uchaczy skorzysta?o z tej mo?liwo?ci chc?c tym samym wesprze? dzia?alno?? naszego radia. Kwoty 1% sp?ywa?y z Urz?dów Skarbowych przez wiele miesi?cy ale w ko?cu dotar?y wszystkie.Zebrana suma to 12.625 z?otych - jest to suma prawie dwukrotnie wi?ksza od zebranej w 2009 roku. Przyjmujemy to jako przejaw Waszego zaufania i poparcia dla wszelkich naszych dzia?a?. Zebrana kwota zostanie ju? wkrótce przekazana Radiu przez Fundacj? OIKONOMOS z przeznaczeniem na zakup profesjonalnych urz?dze? do transmisji "na ?ywo" najwa?niejszych wydarze? cerkiewnych i kulturalnych. O wszelkich dzia?aniach b?dziemy oczywi?cie informowa? Was na antenie radia i na naszej stronie internetowej.

Dlatego raz jeszcze serdecznie dzi?kujemy za przekazany nam dar i zar?czamy ?e zostanie on dobrze spo?ytkowany. Jedyne co mo?emy Wam w zamian ofiarowa? to nasz? modlitewn? pami??.

Szczególne s?owa podzi?kowania kierujemy na r?ce Zarz?du Fundacji OIKONOMOS, dzi?ki któremu akcja odnios?a taki sukces.

Spasi Was Hospodi!
Umowa o wspó?pracy pomi?dzy Radiem Orthodoxia a Narodow? Teleradiokompani? Republiki Bia?oru?
W trosce o bia?oruskoj?zyczne audytorium rozg?o?ni radiowej Radia Orthodoxia dnia 29 czerwca 2010 roku podpisana zosta?a w Mi?sku umowa o wzajemnej wspó?pracy pomi?dzy Radiem Orthodoxia a Narodow? Pa?stwow? Teleradiokompani? Republiki Bia?oru?.
G?ównym celem wspó?pracy b?dzie g?oszenie bia?oruskiej sztuki, historii, tradycji ludowych, wsparcie wspó?rodaków mieszkaj?cych w Polsce w zachowaniu i rozwoju j?zyka bia?oruskiego i kultury narodowej.
Realizacja umowy odbywa? si? b?dzie poprzez emisj? na antenie Radia Orthodoxia wybranych audycji Radia Bia?oru? (w j?zyku bia?oruskim).

To bardzo wa?ny dzie? w historii naszego radia - mówi dyrektor Radia Orthodoxia - ks. Jan Koj?o. Od samego pocz?tku istnienia naszej rozg?o?ni pragn?li?my mówi? do naszych s?uchaczy nie tylko w j?zyku polskim ale tak?e w j?zykach ojczystych naszych mniejszo?ci narodowych: bia?oruskim i ukrai?skim. Najpierw - dzi?ki pracy p. Ludmi?y ?abowicz i wsparciu Zwi?zku Ukrai?ców Podlasia - powsta? ukrai?skoj?zyczny program Ukrai?skie S?owo. Spotka? si? on z bardzo przychylnym odzewem i dlatego skupili?my uwag? na stworzeniu programów w j?zyku bia?oruskim. Nasze starania o wzajemn? bia?orusko-polsk? wspó?prac? poparli J.E. Arcybiskup Bia?ostocki i Gda?ski Jakub oraz Minister Kultury Republiki Bia?oru? Pawe? ?atuszka. Wielkie s?owa uznania sk?adam równie? na r?ce kierownictwa rozg?o?ni Bia?oru? - G?ównego Dyrektora Nauma Galperowicza i jego zast?pcy - Rus?ana Prochorowa za ?yczliwo?? i codzienny trud w realizacji warunków umowy. Dzi?kuj? tak?e innym osobom które walnie przyczyni?y si? do zaistnienia j?zyka bia?oruskiego na antenie Radia Orthodoxia, m.in. Dyrektorowi Domu Kultury Bia?oruskiej w Bia?ymstoku - Aleksandrowi Karaczunowi i Przewodnicz?cemu stowarzyszenia Radzima z Mi?ska - Maksymowi Dubianok. Dzi?ki im i wielu innym ?yczliwym ludziom ju? wkrótce na antenie naszego radia us?yszymy tak?e j?zyk bia?oruski.

Na antenie Radia Orthodoxia emitowane b?d? najciekawsze audycje Radia Bia?oru? w j?zyku bia?oruskim. Dost?pne one b?d? równie? na stronie internetowej Radia Orthodoxia.
Wspomó? Radio ORTHODOXIA 1% podatkuDo ko?ca kwietnia, rozliczaj?c si? z podatków z urz?dem skarbowym, mo?na zadeklarowa? wp?at? 1% podatku na organizacje po?ytku publicznego.

Wzorem ubieg?ego roku, dzi?ki uprzejmo?ci Fundacji OIKONOMOS swoim 1% podatku mo?na wspomóc dzia?alno?? Radia ORTHODOXIA. W takim przypadku nale?y poda? w odpowiedniej rubryce sk?adanego zeznania podatkowego nazw? organizacji:

FUNDACJA OIKONOMOS


oraz jej numer wpisu do Krajowego Rejestru S?dowego, czyli numer KRS:

0000179149


Proponowana do przekazania kwota nie mo?e by? wy?sza ni? jeden procent podatku i trzeba j? zaokr?gli? do pe?nych dziesi?tków groszy w dó?.

Ponadto w zeznaniu podatkowym nale?y okre?li? cel szczegó?owy przekazywanej kwoty 1% podatku (w formularzu PIT 37 to rubryka 128, a w PIT 36 - 309)

NA RADIO ORTHODOXIA


Prosimy równie? w rubryce nr 129 (PIT 37) o wyra?enie zgody (zaznaczaj?c "X") na przekazanie danych osobowych darczy?cy. W ten sposób b?dziemy mogli podzi?kowa? modlitewnie wszystkim, którzy wspieraj? dzia?alno?? Radia ORTHODOXIA.

Fundacja OIKONOMOS za zgromadzone w ten sposób fundusze wesprze dzia?ania maj?ce na celu dalszy rozwój Radia ORTHODOXIA. W tym roku planujemy zakup urz?dze?, które pomog? nam w prowadzeniu transmisji "na ?ywo" z ró?nych wydarze? cerkiewnych i kulturalnych.

Za wszystkie Wasze ofiary serdeczne spasi Hospodi!
Podsumowanie akcji 1% podatku 2009
W 2009 roku dzi?ki uprzejmo?ci Fundacji OIKONOMOS rozliczaj?c si? z Urz?dem Skarbowym mo?na by?o zadeklarowa? wp?at? 1% podatku na Radio Orthodoxia. Wielu naszych s?uchaczy skorzysta?o z tej mo?liwo?ci chc?c tym samym wesprze? dzia?alno?? naszego radia. Kwoty 1% sp?ywa?y z Urz?dów Skarbowych przez wiele miesi?cy ale w ko?cu dotar?y wszystkie.Zebrana suma to 6.900 z?otych. Kwota ta zosta?a przekazana Radiu przez Fundacj? OIKONOMOS z przeznaczenia na zakup nowego nadajnika o du?o wi?kszej mocy ni? obecnie u?ywany. Planowany nadajnik - firmy ITELCO - zosta? ju? przez nas zakupiony (za kwot? 10.000 z?otych) i czeka na zainstalowanie i oczywi?cie uruchomienie o czym z pewno?ci? poinformujemy na antenie radia i na naszej stronie internetowej.

Dlatego raz jeszcze serdecznie dzi?kujemy za przekazany nam dar i zar?czamy ?e zostanie od dobrze spo?ytkowany. Jedyne co mo?emy Wam w zamian ofiarowa? to nasz? modlitewn? pami??.

Szczególne s?owa podzi?kowania kierujemy na r?ce Zarz?du Fundacji OIKONOMOS, dzi?ki któremu akcja odnios?a taki sukces.

Spasi Was Hospodi!na zdj?ciu: nowy nadajnik Radia Orthodoxia
Wizyta abpa Jakuba w radiu Orthodoxia
W niedziel?, 1 listopada arcybiskup bia?ostocki i gda?ski Jakub dokona? wizyty w siedzibie radia Orthodoxia.

Podczas spotkania z dyrektorem radia - ks. Janem Koj?o i dziennikarzami, w?adyka zapozna? si? z bie??cymi sprawami radia (m.in. nowymi wspó?pracownikami czy problematyk? organizacji).

Abp Chryzostom w Radiu Orthodoxia
20 sierpnia abp Chryzostom II wraz z pozosta?ymi cz?onkami delegacji Cypryjskiego Ko?cio?a Prawos?awnego, hierarchami i duchownymi PAKP odwiedzi? siedzib? Radia Orthodoxia.

Arcybiskup Chryzostom udzieli? wywiadu nt. sytuacji prawos?awnych na Cyprze.Wsparcie dla Radia ORTHODOXIA z 1% podatku
Do ko?ca kwietnia, rozliczaj?c si? z podatków z urz?dem skarbowym, mo?na zadeklarowa? wp?at? 1% podatku na organizacje po?ytku publicznego. Od ubieg?ego roku du?o ?atwiej jest przeznaczy? 1%. Urz?d Skarbowy przejmuje na siebie obowi?zek jego przekazywania. Nale?y tylko wybra? organizacj? po?ytku publicznego (OPP), która ma otrzyma? pieni?dze. Reszt? za?atwia urz?d.

Je?li chcesz swoim 1% podatku wspomóc dzia?alno?? Radia ORTHODOXIA nale?y poda? w odpowiedniej rubryce sk?adanego zeznania podatkowego nazw? organizacji:

FUNDACJA OIKONOMOS


oraz jej numer wpisu do Krajowego Rejestru S?dowego, czyli numer KRS:

0000179149


Proponowana do przekazania kwota nie mo?e by? wy?sza ni? jeden procent podatku i trzeba j? zaokr?gli? do pe?nych dziesi?tków groszy w dó?.

Ponadto w zeznaniu podatkowym nale?y okre?li? cel szczegó?owy przekazywanej kwoty 1% podatku (w formularzu PIT 37 to rubryka 128, a w PIT 36 - 309)

NA RADIO ORTHODOXIA


Prosimy równie? w rubryce nr 129 (PIT 37) o wyra?enie zgody (zaznaczaj?c "X") na przekazanie danych osóbowych darczy?cy. W ten sposób b?dziemy mogli podzi?kowa? modlitewnie wszystkim, którzy wspieraj? dzia?alno?? Radia ORTHODOXIA.

Fundacja OIKONOMOS za zgromadzone w ten sposób fundusze wesprze dzia?ania maj?ce na celu popraw? propagacji i jako?ci sygna?u Radia ORTHODOXIA. Planowany jest zakup bardzo specjalistycznych urz?dze?, które w znacznym stopniu poprawi? sygna? naszego Radia.

Za wszystkie Wasze ofiary serdeczne spasi Hospodi!
Ponad 1000 osób odwiedzi?o now? stron? Radia Orthodoxia!
Mimo up?ywu zaledwie kilku dni, od kiedy nowa strona Radia Orthodoxia pojawi?a si? w sieci licznik osób, które j? odwiedzi?y, grubo ju? przekroczy? tysi?c.

Dzi?kujemy za wielki kredyt zaufania, którym nas obdarzyli?cie i zapraszamy do codziennej lektury naszej strony oraz s?uchania Radia Orthodoxia!

Prosimy jednocze?nie o wszelkie uwagi nt. funkcjonowania strony i radia. Aby wyrazi? swoj? opini? prosimy skorzysta? z formularza na stronie "Kontakt" lub pisa? na adres: radio@orthodoxia.pl
Nowy stó? emisyjny ju? jest!
Dnia 26 pa?dziernika w cerkwiach miasta Bia?egostoku i okolic przeprowadzono kwest? na potrzeby Radia Orthodoxia. Jak mogli?my si? dowiedzie? z odezwy ks. Dyrektora - zgromadzone fundusze mia?y pos?u?y? zakupowi nowego sto?u emisyjnego - najwa?niejszego urz?dzenia w studiu radiowym. Dotychczasowy stó? marki Fonia mia? ju? za sob? ponad 20 lat eksploatacji i potrzebowa? natychmiastowej wymiany.

Dzi? z przyjemno?ci? pragniemy Pa?stwu zakomunikowa?, i? nowy stó? emisyjny zosta? ju? zakupiony i dotar? ju? do Radia Orthodoxia! Jest to cyfrowy stó? emisyjny STUDER OnAir 1000, który mamy nadziej? pos?u?y przez kolejnych wiele lat.

Serdecznie dzi?kujemy wszystkim ofiarodawcom za wasze finansowe wsparcie okazane podczas przeprowadzanej w cerkwiach kwesty.
Szczególne s?owa podzi?kowania kierujemy na r?ce p. Anatola Kra?ko, który pomóg? nam w pod??czeniu i uruchomieniu nowego urz?dzenia.

Spasi Was Hospodi!na zdj?ciu: nowy stó? emisyjny Radia Orthodoxia - STUDER OnAir 1000
Wizyta Prezydenta Miasta Bia?egostoku w Radiu Orthodoxia
Dok?adnie rok po wyborze na stanowisko Prezydenta Miasta Bia?egostoku - 25.11.2007r. p.Tadeusz Truskolaski odwiedzi? Radio Orthodoxia by w niedzielne popo?udnie wzi?? udzia? w audycji radia.

Na antenie radia udzieli? ponad pó?godzinnego wywiadu, po czym na ?ywo odpowiada? na pytania s?uchaczy. Pan Prezydent opowiada? o dotychczasowych dzia?aniach w magistracie miejskim jak i przybli?y? plany na przysz?o??.na zdj?ciu: Prezydent Miasta Bia?egostoku - Tadeusz Truskolaski w Radiu Orthodoxia
Jubileusz Radia
Rok 2007 by? rokiem jubileuszowym dla Radia Prawos?awnej Diecezji Bia?ostocko – Gda?skiej. Radio Orthodoxia obchodzi bowiem swoje 5 rocznic? istnienia. Z tej okazji 7 pa?dziernika 2007 w cerkwi ?w. Ducha w Bia?ymstoku Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Biskup Bia?ostocki i Gda?ski odprawi? nabo?e?stwo dzi?kczynne (molebien) w intencji pracowników i wolontariuszy Radia.

W?adyka odznaczy? Listem Pochwalnym by?ych oraz obecnych wspó?pracowników Radia Orthodoxia, którzy poprzez swoja prace w Radiu trudzili si? dla dobra Cerkwi. Listy Pochwalne otrzymali:

- ks. Jan Koj?o - Dyrektor Radia Orthodoxia
- Piotr Czaban
- Katarzyna Gryciuk
- Dariusz Grzybek
- Pawe? Kondel
- Andrzej Krejza
- Pawe? Rem?a
- Marta So?owiejna zdj?ciu: J.E. Biskup Jakub podczas celebracji dzi?kczynnego molebna
Trudne pocz?tki
Radio ORTHODOXIA zosta?o powo?ane dekretem J.E. Biskupa Jakuba z dnia 30 listopada 2001 roku. Swoj? pierwsz? audycj? wyemitowa?o 19.12.2001r. - w dniu, kiedy czcimy pami?? ?w. Miko?aja.

W niedziel? 15.09.2002r. o godz. 15.00 nast?pi?o uroczyste otwarcie Radia Orthodoxia. Po?wiecenia pomieszcze? redakcji dokona? Jego Ekscelencja Biskup Bia?ostocki i Gda?ski Jakub. Uroczystego przeci?cia wst?gi dokonali wspólnie Jego Ekscelencja Biskup Jakub, prezydent Bia?egostoku Ryszard Tur oraz proboszcz parafii pw. ?wi?tego Ducha ks. Jerzy Boreczko. Punktualnie o godz. 16.00 nadano w eter pierwszy oficjalny program Radia Orthodoxia.

Nie by? to jednak start od zera. Radio Orthodoxia ju? od kilku miesi?cy w ramach emisji próbnej nadawa?o swój program. Mia?o to na celu sprawdzenie sprz?tu i nadajnika oraz przygotowanie zespo?u, który poprowadzi codzienne audycje. Pracownicy to zarówno osoby z do?wiadczeniem nabytym w Radiu Bia?ystok, jak te? wolontariusze, którzy dopiero ucz? si? zawodu. Radio Orthodoxia rozpocz??o ju? sw? misj? - misj?, gdy? Radio ma nie tylko informowa?, ale te? propagowa? kultur? i tradycje prawos?awne w?ród mieszka?ców regionu, i tych prawos?awnych, i tych nieprawos?awnych, którzy si? prawos?awiem interesuj?.

Na pocz?tku by?o wiele problemów zarówno natury finansowej jak i technicznej. Radio nie posiada?o w?asnego emisyjnego i studyjnego a korzysta? z urz?dze? u?yczonych przez Radio CCM z Gliwic. Nikt z zespo?u redakcyjnego nie mia? te? wystarczaj?cego do?wiadczenia by tworzy? samodzielnie tak d?ugie audycje. Pierwsze programy powstawa?y wi?c w pocie, bólach i... ?zach...

Z czasem zespó? zacz?? nabiera? do?wiadczenia a dzi?ki ofiarno?ci wiernych i osobistemu zaanga?owaniu J.E. Biskupa Jakuba radio kompletowa?o niezb?dny do swej dzia?alno?ci sprz?t. Ka?dy chyba pami?ta spo?eczn? akcj? zbierania funduszy na zakup nadajnika dla Radia Orthodoxia. Akcj? zako?czon? powodzeniem.

Nie oznacza to jednak, ?e Radio nie ma ju? ?adnych problemów. Wr?cz przeciwnie - wsparcie jest mile widziane, zarówno te finansowe, jak i te ze strony wolontariuszy, którzy maj? odpowiednie predyspozycje i chc? si? sprawdzi? w pracy w prawos?awnym radiu. Redakcja oczekuje tak?e wspó?pracy w dziedzinie informacji, na temat wydarze? z ?ycia prawos?awnej spo?eczno?ci regionu.na zdj?ciu: wizyta J.E. Biskupa Jakuba w radiu - rok 2003
Zuzia Opolska