Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Aktualności
Pokaż/Ukryj wyszukwiarkę
«« | « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 » | »»
XII Konferencja Doradców Metodycznych i Wizytatorów
W dniach 9-10 lutego br. z b?ogos?awie?stwa Jego Eminencji Wielce B?ogos?awionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i ca?ej Polski, w Centrum Kultury Prawos?awnej ?ww. Cyryla i Metodego w Warszawie odby?a si? XII Ogólnopolska Konferencja Doradców Metodycznych i Wizytatorów Religii Prawos?awnej.

Cel(...) Czytaj dalej →
Ewa Korszaczuk
Zamieszczono: 2017.02.12 15:30:57
Spotkanie Przewodnicz?cych kó? terenowych Bractwa ?w. ?w. Cyryla i Metodego
Spotkaniu przewodniczy? przewodnicz?cy Zarz?du G?ównego Bazyli Piwnik. Zarz?d G?ówny reprezentowali tak?e Jerzy Maleszewski i Jan Smyk.

Obecni na zebraniu opowiedzieli o inicjatywach podejmowanych przez poszczególne oddzia?y, okaza?o si?, ?e jest to bardzo ró?norodna dzia?alno??. W szczególno?ci (...) Czytaj dalej →
Ewa Korszaczuk
Zamieszczono: 2017.02.12 15:29:23
Wyjazd do Sankt Petersburga
Z inicjatywy osób ucz?cych si? j?zyka rosyjskiego przy Bractwie Trzech ?wi?tych Hierarchów w Bia?ymstoku, w dniach 16-24 lipca organizowany jest wyjazd autokarowy Petersburg - Wyryca - Pieczory. Zapraszamy m?odzie? i doros?ych do zapoznania si? z duchowym bogactwem, kultur? i arcydzie?ami architektu(...) Czytaj dalej →
Ewa Korszaczuk
Zamieszczono: 2017.02.08 23:01:55
Pokaz filmu "Siaro?a" re?. Jerzy Kalina (2015) 09.02.2017
Serdecznie zapraszamy 9 lutego (czwartek) godz. 18:00 do Centrum Kultury Prawos?awnej na pokaz filmu „Siaro?a”, re?. Jerzy Kalina.

Bohaterem filmu jest Sergiusz Niczyporuk – podlaski Bia?orusin, mieszkaniec wsi Buda w Puszczy Bia?owieskiej. Jego ?ycie naznaczy?a trauma – p(...) Czytaj dalej →
Ewa Korszaczuk
Zamieszczono: 2017.02.07 22:14:50
?wiatowy Dzie? M?odzie?y Prawos?awnej – 15.02.2017
Plan obchodów:

15 luty 2017 r.
– ?wi?ta Liturgia w Cerkwi p.w. ?w. Miko?aja w Bia?ymstoku (na której b?dzie ?piewa? chór z?o?ony z bratczyków)
– Spotkanie M?odzie?y w Centrum Kultury Prawos?awnej:
a) wspólne ?niadanie
b) temat spotkania: Zagro?enia alternatywnej duchowo?ci –(...) Czytaj dalej →
Ewa Korszaczuk
Zamieszczono: 2017.02.07 22:11:10
Zjazd Zarz?dów Bractw Diecezjalnych M?odzie?y
W dniach 3-5 lutego 2017 roku w Bia?ej Podlaskiej odby? si? Zjazd Zarz?dów Bractw Diecezjalnych Bractwa M?odzie?y Prawos?awnej w Polsce. W zje?dzie udzia? wzi??y Zarz?dy Diecezjalne wraz z ich opiekunami duchowymi oraz go?cie zagraniczni z Rosji.

Spotkanie rozpocz??o si? w pi?tek od wspólnej kola(...) Czytaj dalej →
Ewa Korszaczuk
Zamieszczono: 2017.02.07 22:07:48
Poranna liturgia w bia?ostockim soborze
Parafia ?w. Miko?aja i Bractwo Cerkiewne Trzech ?wi?tych Hierarchów zapraszaj? do dolnej cerkwi Soboru ?w. Miko?aja na porann? Liturgi? z okazji ?wi?ta Spotkania Pa?skiego (15.02.2017 r., ?roda):

5.00 – Czasy i ?wi?ta Liturgia

Uwaga: Aby nie przed?u?a? nabo?e?stwa prosimy przyst?powa? do(...) Czytaj dalej →
Ewa Korszaczuk
Zamieszczono: 2017.02.07 22:06:24
Film "Bogurodzica. Szlakiem podlaskich ikon".
Film "Bogurodzica. Szlakiem podlaskich ikon" to niekomercyjny projekt. Ma on na celu przybli?enie lub przypomnienie pewnych istotnych spraw, które dotycz? wiary i tradycji, a tak?e wi??? si? ?ci?le z Podlasiem.

Premiera odby?a si? 8 listopada w Centrum Kultury Prawos?awnej w Bia?ymstoku.

Serde(...) Czytaj dalej →
Ewa Korszaczuk
Zamieszczono: 2017.02.07 22:05:39
Spotkania integracyjne dla osób prawos?awnych w wieku 30-40+
Je?eli chcesz pozna? nowych znajomych, przyjació? i mi?o sp?dza? wolny czas przyjd? na spotkanie integracyjne osób prawos?awnych.

Spotkania maj? charakter cykliczny.

Najbli?sze odb?dzie si? 10.02.2017 o godz. 18.30 w Centrum Kultury Prawos?awnej (Bia?ystok, ul. ?w. Miko?aja 5).

Planowane je(...) Czytaj dalej →
Ewa Korszaczuk
Zamieszczono: 2017.02.04 23:44:49
Koncert Kol?d w Zamku Królewskim na rzecz Dzieci w Syrii
W dniu 27 stycznia, dzi?ki inicjatywie Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokole?” dzia?aj?cego przy parafii ?w. Jana Klimaka na Woli, w Zamku Królewskim w Warszawie odby? si? Koncert Kol?d, który by? kolejn? ods?on? w ramach Akcji Charytatywnej na rzecz Dzieci w Syrii.

Uroczysto?? rozpo(...) Czytaj dalej →
Ewa Korszaczuk
Zamieszczono: 2017.02.03 14:26:47
«« | « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 » | »»
Zuzia Opolska