Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Aktualności
Pokaż/Ukryj wyszukwiarkę
«« | « 1, 2, 3, 4, 5, 6 » | »»
Czytanie kanonu w intencji chorych w Wo?kowysku.
Z b?ogos?awie?stwa ojca Aleksandra Juzwy proboszcza cerkwi ?ww. Równych aposto?om Cyryla i Metodego w Wo?kowysku cz?onkowie parafialnego m?odzie?owego bractwa rozpocz?li cotygodniowe czytanie kanonu w intencji chorych. Wspólna modlitwa ma miejsce w ka?d? niedziel? o godzinie 17.00. Ju? trzeci rok c(...) Czytaj dalej →
Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.09 23:35:36
W Moskwie odby?a si? konferencja prasowa ?wiatowej Rosyjskiej Rady Narodowej, po?wi?cona 100-leciu rozpocz?cia wydarze? rewolucji 1917 roku
27 lutego w siedzibie agencji "Rosija siegodnia" odby?a si? konferencja prasowa ?wiatowej Rosyjskiej Rady Narodowej po?wi?cona stuleciu wydarze? rewolucyjnych, które rozpocz??y si? w lutym 2017 roku i doprowadzi?y do obalenia monarchii w Rosji.
Podczas konferencji eksperci omówili czynniki, które (...) Czytaj dalej →
Ania A.
Zamieszczono: 2017.03.07 02:41:15
Kowczeg z cz?steczkami relikwii trzech aposto?ów w darze dla soboru ?w. Izaaka w Sankt-Petersburgu
Kowczeg z cz?steczkami relikwii aposto?ów Andrzeja, Piotra i Paw?a a tak?e ?w. Miko?aja Cudotwórcy i Spiridona z Tremituntu by? przekazany w darze dla soboru ?w. Izaaka w Sankt -Petersburgu.

Relikwie zosta?y przekazane przez Fundacj? ?w. m?czennika Bonifacego, która wykupi?a je w ró?nych miejsca(...) Czytaj dalej →
Ania A.
Zamieszczono: 2017.03.07 02:38:14
Rumu?ska Cerkiew Prawos?awna wypowiedzia?a si? w sprawie tzw. "cywilnego partnerstwa"
Bukareszt. Patriarchat rumu?ski z du?ym niepokojem przygl?da si? przebiegowi
w parlamencie rumu?skim procesu potencjalnej legalizacji tzw. "cywilnego partnerstwa", które obecnie znajduje si? w toku prac Izby Deputowanych. Synod rumu?skiej Cerkwi uwa?a, ?e ​​pomys? wprowadzenia alternat(...) Czytaj dalej →
Ania A.
Zamieszczono: 2017.03.07 02:35:53
Niedziela Triumfu Prawos?awia w ?wi?tyni Chrystusa Zbawiciela w Moskwie
W I niedziel? Wielkiego Postu, Triumfu Ortodoksji, w katedralnym soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie, patriarcha Moskwy i ca?ej Rusi Cyryl przewodniczy? ?wi?tej Liturgii ?w. Bazylego Wielkiego w asy?cie metropolitów: krutickiego i ko?omie?skiego Juwienaliusza, wo?oko?amskiego Hilariona, istri?ski(...) Czytaj dalej →
Dawid Jakubowski
Zamieszczono: 2017.03.07 02:30:36
Odszed? do Boga najstarszy duchowny Chi?skiej Cerkwi Prawos?awnej
5 marca 2017 po d?ugiej chorobie w wieku 90 lat w Szanghaju zmar? najstarszy duchowny Chi?skiej Cerkwi, wchodz?cej w sk?ad Patriarchatu Moskiewskiego, protodiakon Jewangie? ?u Jafu (Евангел Лу Яфу). Ojciec protodiakon urodzi? si(...) Czytaj dalej →
Dawid Jakubowski
Zamieszczono: 2017.03.07 02:29:22
IV Moskiewski Festiwal Chórów Szkó? Niedzielnych
W niedziel? 5 marca w Sali Cerkiewnych Soborów ?wi?tyni Chrystusa Zbawiciela w Moskwie odby? si? VI Moskiewski Festiwal Chórów Szkó? Niedzielnych. Wydarzenie zosta?o zorganizowane przez Fundacj? Pomocy Odrodzenia Chóru Synodalnego przy wsparciu Departamentu Polityki Narodowej i Kontaktów Mi?dzyregi(...) Czytaj dalej →
Dawid Jakubowski
Zamieszczono: 2017.03.07 02:28:33
Spektakl Nie?wi?ci ?wi?ci w Moskwie
Pod koniec lutego w moskiewskiej Filharmonii im. Rachmaninowa odby? si? spektakl „Nie?wi?ci ?wi?ci” na podstawie opowiada? biskupa Tichona Szewkunowa. Spektakl, po??czony z koncertem muzycznym, to urzeczywistnienie na scenie prawdziwych historii ukazanych w ksi??ce „Nie?wi?ci ?wi?c(...) Czytaj dalej →
Dawid Jakubowski
Zamieszczono: 2017.03.07 02:26:56
Promocja ksi??ki Tragiczna w skutkach unia brzeska w S?awatyczach
W sobot? 18 lutego na Po?udniowym Podlasiu w S?awatyczach odby?a si? prezentacja nowego wydawnictwa historycznego po?wi?conego tragicznemu dla Cerkwi prawos?awnej wydarzeniu historycznemu jakim by?a unia brzeska w 1596r.

Spotkanie odby?o si? w s?awatyckim lokalu „Stara piekarnia”, w k(...) Czytaj dalej →
Kamila Bagniuk
Zamieszczono: 2017.02.20 00:07:11
O unii brzeskiej w Bia?ej Podlaskiej
W pi?tek 17 lutego w Bia?ej Podlaskiej w auli Pa?stwowej Szko?y Wy?szej odby?o si? spotkanie spo?eczno?ci prawos?awnej wraz z gronem jej sympatyków na promocji ksi??ki „Tragiczna w skutkach unia brzeska 1596” wydanej m.in. z inicjatywy Prawos?awnej Diecezji Lubelsko – Che?mskiej.
(...) Czytaj dalej →
Kamila Bagniuk
Zamieszczono: 2017.02.20 00:06:38
«« | « 1, 2, 3, 4, 5, 6 » | »»
Zuzia Opolska