Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Aktualności
Otwarciu charytatywnego kiermaszu "Wierzba p?acz?ca" w Zosimowoj Pustyni
12 marca 2017 roku, w 2-g? Niedziel? Wielkiego Postu, ?w. Grzegorza Palamasa, przewodnicz?cy Synodalnego oddzia?u do spraw cerkiewnej dobroczynno?ci i pomocy spo?ecznej biskup orechowo-zujewskij Pantelejmon ods?u?y? ?w. Liturgi? w soborze przy ?e?skim monasterze Zosimowoj Pustyni.
Na nabo?e?stwie modli?a si? igumenia Faina (Kukleszowa) z siostrami monasteru, parafianie z osiedla Nowofiedorowskoje, a tak?e mieszka?cy rejonu stupi?skiego i moskiewskiego.
Na zako?czenie ?w. Liturgii biskup Pantelejmon pozdrowi? wiernych z okazji 2-giej Niedzieli Wielkiego Postu, przekaza? im b?ogos?awie?stwo patriarchy Cyryla i podzi?kowa? igumenii Fainie za zaproszenie do monasteru.
Igumenia Faina opowiedzia?a zebranym, ?e siostry Zosimowoj Pustyni staraj? si? s?u?y? ?wiatu nie tylko poprzez modlitw?, ale te? czyni?c mi?osierdzie. Biskupowi Pantelejmonowi podarowano ikon? Matki Bo?ej „Hodegetria”.
W tym dniu mia?o te? miejsce otwarcie kiermaszu charytatywnego „Wierzba p?acz?ca”, który pob?ogos?awi? patriarcha Cyryl.
Kiermasz zosta? zorganizowany z inicjatywy monasteru ju? po raz drugi. Celem kiermaszu jest zbiór ?rodków na potrzeby ludzi z ograniczonymi mo?liwo?ciami, samotnych starców i na pomoc tym, którzy znajduj? si? w trudnej sytuacji ?yciowej. Administracja osiedla Nowofiedorowskoje aktywnie popar?a inicjatyw?. Zosta?a utworzona grupa ludzi odpowiedzialnych, a tak?e lista potrzebuj?cych. Na kiermasz ludzie przynosz? duchow? literatur?, wyroby r?kodzielnicze, domowe wyroby, konfitury, zabawki, przedmioty bytu, a tak?e odzie?. Za tydzie?, po zako?czeniu akcji, skarbonki z ofiarami zostan? otwarte, a ?rodki podzielone na ludzi, b?d?cych na li?cie potrzebuj?cych.

Dawid Jakubowski
Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.14 02:50:44
← Powrót
Zuzia Opolska