Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Aktualności
Rocznica ?mierci ks. Placyda Jankowskiego
11 marca z b?ogos?awie?stwa rektora prawos?awnego seminarium duchownego w Mi?sku arcybiskupa Nowogródzkiego i S?onimskiego Guriasza mia?y miejsce uroczysto?ci zwi?zane ze 145- leciem ?mierci jednego z pierwszych profesorów seminarium duchownego w ?yrowicach ks. Placyda Jankowskiego(1810-1872). W rocznic? ?mierci protojereja Placyda w seminaryjnej cerkwi Trzech ?wi?tych Hierarchów pierwszy prorektor seminarium o. Andrej Cygiel w asy?cie duchownych - wyk?adowców odprawi? Panichid?. Po zako?czeniu Panichidy odprawiono równie? litij? za zmar?ych na mogile zmar?ego. Po zako?czeniu nabo?e?stw mia?o miejsce memorialne spotkanie podczas którego docent Aleksander Slesariew opowiedzia? o?yciu ojca Placyda i zapozna? audytorium ze zbiorem artyku?ów ?yrowickiego profesora zatytu?owanym „ Zapiski wiejskiego kap?ana”. Spotkanie zako?czono od?piewaniem „Wiecznoj pamiati” duchownemu i jego matuszce Helenie.
Ojciec Placyd Jankowski urodzi? si? w rodzinie unickiego duchownego Gabriela Jankowskiego, powsta?ca ko?ciuszkowskiego, kanonika kapitu?y unickiej, archiprezbitera katedry brzeskiej, na Grodzie?szczy?nie. W 1830 roku zako?czy? g?ówne seminarium unickie przy uniwersytecie w Wilnie i zosta? skierowany do Litewskiego seminarium duchownego w ?yrowicach gdzie wyk?ada? Pismo ?w., teologi? dogmatyczn? i ?acin?. Zna? wiele j?zyków angielski, francuski, niemiecki w?oski czeski, rosyjski, polski, ?aci?ski i starohebrajski. W wyniku powstania listopadowego i epidemii cholery w 1831 r. wróci? do Wilna i zosta? nauczycielem dzieci marsza?ka Tadeusza Czudowskiego. W 1833 roku przyj?? ?wi?cenia kap?a?skie oraz otrzyma? tytu? profesora. T?umaczy? na j?zyk polski pod pseudonimem John of Dycalp dzie?a Goethego , Szekspira i Puszkina. Wyda? te? w j?zyku polskim oko?o 20 w?asnych ksi??ek. Na pocz?tku lat trzydziestych XIX wieku kap?an Placyd Jankowski wraz z grup? m?odych unickich duchownych stan?? po stronie biskupa Józefa Siemaszki w kwestii zagadnienia dotycz?cego unii i pó?niejszego zjednoczenia bia?oruskich grekokatolików z prawos?awiem . W 1839 przeszed? na prawos?awie, zostaj?c wiceprezesem litewskiego konsystorza prawos?awnego w ?yrowicach. W r. 1845 przeniós? si? do Wilna, gdzie otrzyma? probostwo cerkwi ?w. Miko?aja. Po dwóch latach powróci? na probostwo we wsi Bia?awice. W r. 1858 przeszed? na emerytur? i przeniós? si? do ?yrowic. Odegra? znaczn? rol? w likwidacji Ko?cio?a Unickiego w ?yrowicach.

o. Marian Roma?czuk

Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.14 02:44:18
← Powrót
Zuzia Opolska