Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Aktualności
Ikona W?odzimierskiej Matki Bo?ej wydobyta z rzeki Dniepr.
W darze Diecezji Zaporoskiej Ukrai?skiej Prawos?awnej Cerkwi przekazano W?odzimiersk? Ikon? Matki Bo?ej wydobyt? z dna rzeki Dniepr. 5 marca w dniu Tryumfu Ortodoksji ikona wzi??a udzia? w diecezjalnej procesji po g?ównym trakcie Zaporo?a. Ikon? odnalaz?y s?u?by oczyszczaj?ce rzek? Dniepr, któr? jeden z pracowników 15 stycznia przyniós? do cerkwi ?w. Miko?aja .Stwierdzi? on ?e nurek wykonuj?cy zadania oczyszczania dna Dniepru zauwa?y? jasno?? i po przybli?eniu si? zauwa?y? ikon? Matki Bo?ej. Znalazca postanowi? przekaza? j? w darze cerkwi. Opowiedzia? o tym Metropolita Zaporoski i Melitopolski ?ukasz. Ikona okaza?a si? prost? laminowan? reprodukcj? pokryt? miedziow? ryz?. Zgodnie ze s?owami hierarchy równie? teraz ryza ja?nieje, jakby przed chwil? zosta?a wypolerowana.Ikona Bogurodzicy zachowa?a si? w bardzo dobrym stanie. W?adyka stwierdzi?, i? nie wiemy , ile czasu ikona znajdowa?a si? pod wod?, ale ju? na d?oni Matki Bo?ej „zd??y?y zamieszka?” dwa ?limaki. Podsumowuj?c Metropolita ?ukasz stwierdzi?, ?e objawienie ikony traktowa? nale?y jako cud dla wspó?czesnych chrze?cijan.

o. Marian Roma?czuk
Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.14 02:39:42
← Powrót
Zuzia Opolska