Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Aktualności
Spotkanie z Archimandryt? Tymoteuszem
Drugie spotkanie z cyklu Wielkopostnej Wszechnicy odby?o si? 12 marca w ?wietlicy parafialnej. Po wieczornym nabo?e?stwie zgromadzonych przywitali ks. proboszcz Marek ?awreszuk i o. Marian Roma?czuk, którzy rozpocz?li kolejn? edycj? wszechnicy i zapowiedzieli go?cia. Prelegentem spotkania by? prze?o?ony monasteru ?w. Dymitra w Sakach o. archimandryta Tymoteusz (Sawczuk), który zaprezentowa? temat: "Wspó?czesna duchowo?? Góry Atos". Na pocz?tku prowadz?cy rozpocz?? wyk?ad od stwierdzenia, i? czasy si? zmieniaj?, natomiast wspó?czesna duchowo?? niczym nie ró?ni si? od duchowo?ci pierwszych chrze?cijan. Duchowo?? ?w. Góry Atos zosta?a omówiona przez ?ywoty jej mieszka?ców. Pierwszym przyk?adem by? dobrze wszystkim znany ?w. Paisjusz Hagioryta Akcentowa? on to, ?e ka?dy musi sam wej?? na drog? zmaga? duchowych zarówno w monastycyzmie, jak i w ?yciu ?wieckim. Oprócz starca Paisjusza na kszta?towanie prawdziwej duchowo?ci Góry Atos mieli równie? wp?yw inni starcy atoscy Sylwan Atoski oraz Józef Hezychasta. G?ównym elementem nauki Sylwana by?o podkre?lenie jak wa?ne jest mi?owanie Boga. Kiedy dusza cz?owieka Go pozna, b?dzie w zdumieniu jak jest On dobry. Najwa?niejszym zadaniem chrze?cijanina jest pozbycie si? pychy, a czynimy to mi?uj?c naszych wrogów.Z kolei starzec Józef Hezychasta zapocz?tkowa? na Górze Atos wspólnotowe ?ycie mnichów (wspólne nabo?e?stwa, praca, posi?ki) oraz przywróci? praktyk? modlitwy Jezusowej. Najwa?niejszym aspektem ?ycia mniszego jest Eucharystia. Na ?w. Górze Atos liturgie sprawowane s? ka?dego dnia, tak aby równie? rzesze pielgrzymów mog?y przyst?pi? do tego sakramentu. Nie ma bowiem wi?kszej ?wi?to?ci, ni? Przenaj?wi?tsze Cia?o i Krew Jezusa Chrystusa.Na koniec licznie przybyli s?uchacze zadawali pytania na które otrzymali odpowiedzi. G?ówn? my?l? podsumowuj?c? to spotkanie jest: to ,?e cz?owiek, który zajmuje si? duchowo?ci? musi si? przemienia?, dawa? owoce Ducha ?wi?tego. W?ród, których mi?o?? jest najwi?kszym darem (I Kor 13).

Miros?aw Andrejuk
Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.14 02:33:27
← Powrót
Zuzia Opolska