Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Aktualności
Zmiany w radiu Orthodoxia
JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Bia?ostocki i Gda?ski Jakub, dekretem zwolni? z dniem 22 lutego 2017 r. ks. Jana Koj?o z funkcji Dyrektora Radia Orthodoxia, oraz Dariusza Sulim? z funkcji Zast?pcy Dyrektora Radia Orthodoxia.
Powo?anym na stanowisko Dyrektora RO zosta? ks. Mateusz Kiczko.
W zwi?zku z tym, Zespó? Redakcyjny Radia Orthodoxia, chcia?by serdecznie podzi?kowa? o. Janowi Koj?o za 15 lat podczas których niós? dobra nowin?.
By? obecny 15.09.2002r. gdy o godzinie 16 po raz pierwszy nadano w eter oficjalny program Radia Orthodoxia. . Nie by? to jednak start od zera. Radio Orthodoxia ju? od kilku miesi?cy w ramach emisji próbnej nadawa?o swój program. Mia?o to na celu sprawdzenie sprz?tu i nadajnika oraz przygotowanie zespo?u, który poprowadzi codzienne audycje. Pocz?tkowo audycje nadawano codziennie przez dwie godziny.
Od 2006 emisj? zwi?kszono do trzech godzin (od 16 do 19).
W 2010 Orthodoxia znów zwi?kszy?a emisj?, tym razem do czterech godzin (od 16 do 20).
Od 1 listopada 2015 ponownie zwi?kszono emisj? do pi?ciu godzin (od 16 do 21).
Program Orthodoxii jest adresowany do prawos?awnych mieszka?ców Podlasia oraz tych wszystkich, którzy prawos?awiem si? interesuj?. W radiu jest czytane i obja?niane Pismo ?wi?te, transmitowane nabo?e?stwa i uroczysto?ci religijne, nadawane audycje po?wi?cone teologii cerkwi prawos?awnej, prowadzone dyskusje o ?yciu duchowym i problemach wspó?czesnego cz?owieka. S? przedstawiane aktualne informacje z ?ycia spo?eczno?ci prawos?awnej regionu, relacje z wydarze? spo?eczno-kulturalnych a tak?e muzyka cerkiewna i ?wiecka, zwi?zana z kultur? duchow? Bia?orusinów, Rosjan, Ukrai?ców i ?emków.
Ks. Jan Koj?o zrobi? wiele dobrego dla Radia, a przy tym dla Cerkwi Prawos?awnej.

Równie? nale?y podzi?kowa? Dariuszowi Sulimie, który przez 10 lat codziennie pilnowa? realizacji wielu programów jak i codziennych audycji. Za jego spraw? mo?emy dzisiaj s?ucha? 5-godzinnej ramówki, codziennie od 16 do 21. Na przestrzeni tych lat mogli Go Pa?stwo spotka? na wielu wa?nych wydarzeniach cerkiewnych, które nast?pnie by?y emitowane na antenie naszego Radia.

Spasi Hospodi ks. Janowi Koj?o, oraz Dariuszowi Sulimie.
A nowemu Dyrektorowi ?yczymy powodzenia w dalszym rozwijaniu naszego Radia.

Zespó? Redakcyjny Radia Orthodoxia
Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.13 02:29:48
← Powrót
Zuzia Opolska