Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Aktualności
Order ?w. Eufrozyny dla Walentyny Tiereszkowej.
6 marca Jego ?wi?tobliwo?ci Cyryl Patriarchy Moskiewski i ca?ej Rusi pozdrowi? genera?a- majora lotnictwa Walentyn? Tiereszkow? z okazji 80 urodzin.
Patriarcha Cyryl w pozdrowieniach napisa?: "...prosz? o przyj?cie serdecznych gratulacji i powinszowa? z okazji znacz?cej dla was daty. Wasze imi? zosta?o na wieki zapisane w historii pa?stwowej jak i ?wiatowej kosmonautyki. Ponad 50 lat temu zostali?cie pierwsz? kobiet? która wykona?a lot w kosmos daj?c przy tym wielu ludziom przyk?ad hartu ducha i odwagi i mi?o?ci do ojczyzny. Na szczególn? uwag? zas?uguje wasza postawa wobec patriotyzmu oraz wk?ad w budowanie stosunków mi?dzy pa?stwem i cerkwi? prawos?awn?". Za zas?ugi i trudy Walentyna Tiereszkowa zosta?a nagrodzona orderem ?w. Eufrozyny wielkiej ksi??nej Moskiewskiej I stopnia.
Walentyna Tiereszkowa urodzi?a si? 6 marca 1937 roku we wsi Maslennikowo, odleg?ej o 40 kilometrów od Jaros?awia, w obwodzie jaros?awskim w ZSRR.
16 czerwca 1963 roku rozpocz??a lot na statku Wostok 6, który trwa? 2 doby 22 godziny 50 minut i 8 sekund. L?dowanie mia?o miejsce 19 czerwca 1963 roku po okr??eniu Ziemi 48 razy.
Podczas XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi, Tierieszkowa by?a jedn? z 8 osób nios?cych flag? olimpijsk?.

o. Marian Roma?czuk
Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.09 23:43:12
← Powrót
Zuzia Opolska