Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Aktualności
Dzie? Prawos?awnej Ksi??ki na Bia?orusi
Z b?ogos?awie?stwa metropolity Mi?skiego i Zas?awskiego Paw?a Patriarszego Egzarchy ca?ej Bia?orusi 10 marca bie??cego roku w Bibliotece Narodowej Bia?orusi odb?dzie si? uroczyste spotkanie Dzie? Prawos?awnej ksi??ki 2017.
W roku bie??cym spotkanie b?dzie zwi?zane z pi??setleciem Bia?oruskiego drukarstwa. W 1517 roku w Pradze bia?oruski wieszcz i drukarz Franciszek Skaryna wyda? Psa?terz. Nast?pnie ten o?wieciciel i humanista przygotowa? i wyda? pozosta?e ksi?gi Starego Testamentu, które zatytu?owano Biblia Ruska. G?ównym zadaniem Dni Prawos?awnej ksi??ki jest pobudzenie m?odego pokolenia do czytania literatury religijnej i nadanie jej osobliwej roli w ?yciu prawos?awnego chrze?cijanina. Dla Bia?oruskiej cerkwi prawos?awnej ten dzie? ma ogromne znaczenie dla moralnego wychowania ludzi i g??bsze zrozumienie tysi?cletniej tradycji chrze?cija?stwa. Organizatorami tego wydarzenia s? Wydawnictwo Bia?oruskiej cerkwi prawos?awnej, Biblioteka Narodowa Bia?orusi oraz klasztor ?e?ski ?w. El?biety w Mi?sku.
Franciszek Skaryna jest cz?owiekiem nietypowym urodzi? si? mi?dzy 1485 a 1490 rokiem. Zmar? oko?o 1540 lub 1541 roku. Wyrós? w tradycji wschodniej, prawos?awnej, w „s?awnym mie?cie Po?ocku”, jak sam pisze o rodzinnym mie?cie, ale nauki pobiera? w Krakowie, w Padwie zda? pomy?lnie egzamin doktorski, pracowa? w Pradze i Wilnie. Ten doktor nauk lekarskich ?y? na styku dwóch wielkich tradycji, dwóch wielkich kultur. Styk, który nauczy? go rozumienia tradycji nie jako wzorca do bezmy?lnego odtwarzania, lecz jako dynamicznego dziedzictwa, stanowi?cego intelektualne wyzwanie. W?a?nie ten cz?owiek pogranicza i renesansu sta? si? s?ug? Pisma ?wi?tego. Skaryna pos?ugiwa? si? co najmniej sze?cioma j?zykami – hebrajskim, greckim, ?acin?, polskim, czeskim i cerkiewnos?owia?skim – gdy dokonywa? przek?adu Pisma ?wi?tego na j?zyk ruski. Wszystkie biblijne wydania zaopatrywa? we w?asne przedmowy, pos?owia i streszczenia rozdzia?ów. Zawar? w nich wielki ?adunek wiedzy humanisty, filologa i nade wszystko chrze?cijanina, cz?owieka z pogranicza ?redniowiecza i renesansu. W nich przekaza? nam swoje przemy?lenia typu „bez boja?ni Bo?ej, bez m?dro?ci i bez dobrych obyczajów nie s? w stanie ludzie pospolici ?y? poczciwie na ziemi”, albo ?e „najwy?sz? m?dro?ci? jest rozmy?lanie o ?mierci i poznanie samego siebie i wspominanie tego, co ma nadej??”. Ruskie dzie?o Franciszka Skaryny wyprzedza o kilkana?cie lub kilkadziesi?t lat s?ynne polskoj?zyczne wydania: Psa?terza Krakowskiego (1532), Psa?terz Walentego Wróbla (1539), Bibli? Jana Leopolity oraz wydania niekatolickie. Wyprzedza nawet angielski przek?ad Nowego Testamentu, który wyszed? drukiem w 1525 roku, a ca?a Biblia w 1537. Skaryna pierwsz? ksi?g? wydrukowa? 6 sierpnia 1517 roku w Pradze. By? to Psa?terz wraz z przedmow? i krótkim pos?owiem. W Pradze mi?dzy 1517 a 1519 rokiem wysz?y drukiem staraniem Skaryny niektóre ksi?gi Starego Testamentu, stawiaj?c go na czele s?owia?skiej biblistyki. By? nie tylko t?umaczem, pisarzem, wydawc? i drukarzem. By? te? sekretarzem i lekarzem wile?skiego biskupa Jakuba, nie?lubnego syna Zygmunta I. W Wilnie zarabia? na ?ycie równie? jako kupiec, a w Pradze, do której znów wróci? po okresie wile?skim, by? królewskim ogrodnikiem i nale?a? do ?cis?ego grona za?o?ycieli praskiego ogrodu botanicznego. Franciszek Skaryna sta? si? jedn? z najwa?niejszych postaci kultury s?owia?skiej.

o. Marian Roma?czuk
Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.09 23:37:58
← Powrót
Zuzia Opolska