Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Aktualności
Pokaż/Ukryj wyszukwiarkę
1, 2, 3, 4, 5 » | »»
Otwarciu charytatywnego kiermaszu "Wierzba p?acz?ca" w Zosimowoj Pustyni
12 marca 2017 roku, w 2-g? Niedziel? Wielkiego Postu, ?w. Grzegorza Palamasa, przewodnicz?cy Synodalnego oddzia?u do spraw cerkiewnej dobroczynno?ci i pomocy spo?ecznej biskup orechowo-zujewskij Pantelejmon ods?u?y? ?w. Liturgi? w soborze przy ?e?skim monasterze Zosimowoj Pustyni.
Na nabo?e?stwie m(...) Czytaj dalej →
Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.14 02:50:44
Posiedzenie Synodu Esto?skiej Cerkwi Prawos?awnej Patriarchatu Moskiewskiego
13 marca 2017 r. w Tallinie pod przewodnictwem metropolity Tallinna i ca?ej Estonii Kornilija odby?o si? kolejne posiedzenie Synodu Esto?skiej Cerkwi Prawos?awnej Patriarcahtu Moskiewskiego.
W spotkaniu wzi?? udzia? biskup Narwskij i Priczudskij ?azarz.
Na Synodzie by?y rozpatrzone bie??ce sprawy (...) Czytaj dalej →
Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.14 02:49:09
Podpisano porozumienie o przekazaniu ?rodków na restauracj? i budow? cerkwi Rosyjskiej Cerkwi Prawos?awnej na W?grzech
9 marca 2017 roku kieruj?cy W?giersk? eparchi? Rosyjskiej Cerkwi Prawos?awnej, biskup podolski Tichon, i minister zasobów ludzkich W?gier, Zo?tan Ba?og, podpisali porozumienie o przyznaniu dla w?gierskich eparchii dotacji (2,4 mld forintów).
?rodki b?d? wykorzystane na budow? nowej cerkwi w mie?cie(...) Czytaj dalej →
Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.14 02:48:28
Rocznica ?mierci ks. Placyda Jankowskiego
11 marca z b?ogos?awie?stwa rektora prawos?awnego seminarium duchownego w Mi?sku arcybiskupa Nowogródzkiego i S?onimskiego Guriasza mia?y miejsce uroczysto?ci zwi?zane ze 145- leciem ?mierci jednego z pierwszych profesorów seminarium duchownego w ?yrowicach ks. Placyda Jankowskiego(1810-1872). W ro(...) Czytaj dalej →
Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.14 02:44:18
Ikona W?odzimierskiej Matki Bo?ej wydobyta z rzeki Dniepr.
W darze Diecezji Zaporoskiej Ukrai?skiej Prawos?awnej Cerkwi przekazano W?odzimiersk? Ikon? Matki Bo?ej wydobyt? z dna rzeki Dniepr. 5 marca w dniu Tryumfu Ortodoksji ikona wzi??a udzia? w diecezjalnej procesji po g?ównym trakcie Zaporo?a. Ikon? odnalaz?y s?u?by oczyszczaj?ce rzek? Dniepr, któr? jed(...) Czytaj dalej →
Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.14 02:39:42
Spotkanie z Archimandryt? Tymoteuszem
Drugie spotkanie z cyklu Wielkopostnej Wszechnicy odby?o si? 12 marca w ?wietlicy parafialnej. Po wieczornym nabo?e?stwie zgromadzonych przywitali ks. proboszcz Marek ?awreszuk i o. Marian Roma?czuk, którzy rozpocz?li kolejn? edycj? wszechnicy i zapowiedzieli go?cia. Prelegentem spotkania by? prze?o(...) Czytaj dalej →
Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.14 02:33:27
Zmiany w radiu Orthodoxia
JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Bia?ostocki i Gda?ski Jakub, dekretem zwolni? z dniem 22 lutego 2017 r. ks. Jana Koj?o z funkcji Dyrektora Radia Orthodoxia, oraz Dariusza Sulim? z funkcji Zast?pcy Dyrektora Radia Orthodoxia.
Powo?anym na stanowisko Dyrektora RO zosta? ks. Mateusz Kiczko.
W zwi?(...) Czytaj dalej →
Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.13 02:29:48
Order ?w. Eufrozyny dla Walentyny Tiereszkowej.
6 marca Jego ?wi?tobliwo?ci Cyryl Patriarchy Moskiewski i ca?ej Rusi pozdrowi? genera?a- majora lotnictwa Walentyn? Tiereszkow? z okazji 80 urodzin.
Patriarcha Cyryl w pozdrowieniach napisa?: "...prosz? o przyj?cie serdecznych gratulacji i powinszowa? z okazji znacz?cej dla was daty. Wasze imi? z(...) Czytaj dalej →
Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.09 23:43:12
Obrady ?wi?tego Synodu Rosyjskiej Cerkwi Prawos?awnej.
9 marca w sali posiedze? Monasteru ?w. Daniela w Moskwie pod przewodnictwem Jego ?wi?tobliwo?ci Cyryla Patriarchy Moskiewskiego i ca?ej Rusi rozpocz??y si? obrady ?wi?tego Synodu Rosyjskiej Cerkwi Prawos?awnej. Pozdrawiaj?c z przybyciem uczestników synodu jego ?wi?tobliwo?? Patriarcha Cyryl powiedzi(...) Czytaj dalej →
Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.09 23:40:23
Dzie? Prawos?awnej Ksi??ki na Bia?orusi
Z b?ogos?awie?stwa metropolity Mi?skiego i Zas?awskiego Paw?a Patriarszego Egzarchy ca?ej Bia?orusi 10 marca bie??cego roku w Bibliotece Narodowej Bia?orusi odb?dzie si? uroczyste spotkanie Dzie? Prawos?awnej ksi??ki 2017.
W roku bie??cym spotkanie b?dzie zwi?zane z pi??setleciem Bia?oruskiego dru(...) Czytaj dalej →
Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.09 23:37:58
1, 2, 3, 4, 5 » | »»
Zuzia Opolska