Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Eleos
Erasmus+ w ELEOS
ELEOS Prawos?awny O?rodek Mi?osierdzia Diecezji Bia?ostocko- Gda?skiej rozpocz?? realizacj? kolejnego projektu wolontariatu zagranicznego w ramach Programu Erasmus+. W tym roku w naszych placówkach wsparcia dziennego go?cimy sze?ciu m?odych ludzi z pi?ciu krajów europejskich.

Zapraszaj?c do naszej organizacji m?odych Europejczyków jeste?my w pe?ni ?wiadomi, ?e wi??? oni z przyjazdem do Polski du?e nadzieje na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych i rozwój osobisty. Wolontariusze poprzez prac? z grupami dzieci?cymi nab?d? bogate do?wiadczenie w obszarze kompetencji pedagogicznych. Realizuj?c ró?norodne dzia?ania w ?wietlicach naucz? si? planowa?, prowadzi? i ewaluowa? dzia?ania skierowane do dzieci. Poznaj? podstawowe zasady pisania scenariuszy zaj?? oraz przygotowywania niezb?dnych pomocy dydaktycznych. Obserwuj?c prac? do?wiadczonych pedagogów i socjoterapeutów naucz? si? jak sobie radzi? w sytuacjach agresji fizycznej lub przemocy s?ownej pomi?dzy dzie?mi, jak rozwi?zywa? konflikty powsta?e pomi?dzy nimi, a tak?e jak ich negatywn? energi? przekszta?ca? w konstruktywne dzia?ania podnosz?ce ich samoocen?.

Praca wolontariuszy europejskich w ?wietlicach ELEOS b?dzie mia?a znacz?cy wp?yw na sposób funkcjonowania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Stan? si? one bardziej otwarte na odmienne warto?ci, inne od znanych im stylów zachowania oraz wzorce post?powania, a przez to naucz? si? szacunku i tolerancji wobec innych kultur i narodów. Kontakt z m?odymi lud?mi z ró?nych krajów europejskich b?dzie dla nich impulsem do nauki j?zyków obcych, przede wszystkim j?zyka angielskiego. Pobyt wolontariuszy w naszych placówkach u?wiadomi dzieciom, ?e najwa?niejsze w ?yciu jest to co mo?na samodzielnie osi?gn?? poprzez w?asny wysi?ek, nauk? i prac? nad sob?, a przez to zniweluje prawdopodobie?stwo, ?e ju? jako doro?li ludzie znajd? si? one w grupie osób wykluczonych spo?ecznie.

Realizacja projektu przyniesie równie? wymierne efekty dla ELEOS. Prowadz?c dzia?ania z udzia?em wolontariuszy zagranicznych b?dziemy mogli zweryfikowa? funkcjonuj?ce w naszym O?rodku standardy pracy, a tak?e wypracowa? nowe metody wspó?pracy z m?odzie??. Goszczenie wolontariuszy w naszych placówkach umo?liwi nam przyjrzenie si? naszym dotychczasowym metodom dzia?ania, a tak?e stworzenie nowych algorytmów w prowadzeniu procesu uczenia si? zarówno wolontariuszy zagranicznych jak i lokalnych dzia?aj?cych na rzecz O?rodka. Sprawdzone, efektywne dzia?ania b?d? przez nas powielane w pracy z innymi grupami m?odzie?owymi, a tak?e wykorzystane w realizacji nowych przedsi?wzi?? opartych na idei wolontariatu.

Efektem naszego projektu b?d? zauwa?one przez samych wolontariuszy, jak i osoby zaanga?owane w realizacj? projektu zmian jakie zajd? zarówno w ich sposobie my?lenia, jak i dzia?ania. Naszym sukcesem b?dzie mo?liwo?? ?egnania si? po zako?czonym projekcie z osobami pewnymi siebie i swoich kompetencji, mobilnymi i otwartymi na nowe wyzwania, które czekaj? na nie w doros?ym, zawodowym ?yciu.

Projekt wolontariatu zagranicznego jest realizowany przez ELEOS dzi?ki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+”.

za cerkiew.pl
Nowy projekt w Eleos
Od czerwca ?wietlice Eleos realizuj? nowy projekt pt. "Zamie? u?ywk? na rozrywk?". Projekt dofinansowany jest przez Regionalny O?rodek Polityki Spo?ecznej w Bia?ymstoku i potrwa do grudnia 2014r.

Celem projektu jest edukacja podopiecznych ?wietlic o niekorzystnym wp?ywie u?ywek na organizm, propagowanie zdrowego trybu ?ycia i podkre?lenie wa?no?ci ró?nych form aktywno?ci fizycznej.
?wietlice b?d? organizowa?y liczne zaj?cia i atrakcje, które - zgodnie z tytu?em projektu, maj? zamieni? u?ywki na zdrow? rozrywk?.

Pierwszym etapem zaj?? edukacyjnych by?o stworzenie gazetek o tematyce zwi?zanej z projektem. Dzieci stworzy?y w?asne rysunki i wycinanki zach?caj?ce do zdrowego i aktywnego trybu ?ycia.

Informacje o dotychczasowych dzia?aniach podj?tych przy realizacji projektu "Zamie? u?ywk? na rozrywk?" b?d? zamieszczane na nowej, udost?pnionej przez Eleos witrynie internetowej. Aby zobaczy? prac? wychowanków ?wietlic - KLIKNIJ TUTAJ.


Dni rodziny w ?wietlicy ELEOS
Ostatnie miesi?ce obfitowa?y w wiele ciekawych wydarze? w ?yciu ?wietlicy socjoterapeutycznej przy ul. ?w. Miko?aja 5 w Bia?ymstoku dzia?aj?cej przy Prawos?awnym O?rodku Mi?osierdzia ELEOS. Po raz kolejny w??czyli?my si? w dzia?ania w ramach Podlaskich Dni Rodziny organizowanych przez Regionalny O?rodek Polityki Spo?ecznej. Nasz projekt pt: „Globalnie, bo internetowo odkrywamy nasze rodziny na nowo” skierowany by? do dzieci ucz?szczaj?cych do placówki oraz ich rodzin: rodze?stwa, rodziców, dziadków.

Pod??aj?c za has?em przewodnim tegorocznej XII edycji Dni Rodziny: „Du?a rodzina – ??czy, uczy, wspiera”, starali?my si? zorganizowa? dzia?ania, które nie tylko pomog? w integracji rodzin i zacie?nianiu wi?zi, ale równie? stworz? okazj? do nabycia nowej wiedzy i cennych umiej?tno?ci.

Na dobry pocz?tek zaprosili?my do ?wietlicy mamy naszych podopiecznych, które w ramach „Rodzinnego Gotowania” przygotowa?y razem z grup? ?wietlicow? smaczne posi?ki. Mamy zaskoczy?y nas tajemnymi przepisami na najlepsze w?oskie zapiekanki i „t?czowe desery”, które w ekspresowym tempie znikn??y ze sto?ów. Dzieci, poprzez aktywny udzia? w zaj?ciach, by? mo?e odkry?y swoje ukryte talenty kulinarne, ucz?c si? krok po kroku jak przyrz?dza? poszczególne dania i zg??biaj?c przy tym tajniki zdrowego od?ywiania. Nawet doro?li, przypomnieli sobie dzieci?c? rado?? z tworzenia, podczas manualno-plastycznego spotkania pt: „Rodzinna Skrzynia Skarbów”. Ka?da rodzina zaprojektowa?a i ozdobi?a kuferek do gromadzenia rodzinnych pami?tek, w?ród których pojawi?y si? stare zdj?cia, listy, pami?tki, stare zabawki, magiczne przedmioty z dzieci?stwa. Atmosfera sprzyja?a opowiadaniu rodzinnych historii, tych ?miesznych i tych z dreszczykiem emocji. Kolejnym punktem naszych dzia?a? projektowych by?y „Mi?dzypokoleniowe Zaj?cia Komputerowe”, w trakcie których doro?li skonfrontowali stan swojej wiedzy o internetowych zagro?eniach i metodach zwi?kszania bezpiecze?stwa w sieci, za? m?odsi wcielaj?c si? w rol? nauczycieli swoich rodziców, przekazali im m.in. jak porusza? si? po facebooku i twitterze, wyt?umaczyli czym jest awatar, spam czy internetowy ?a?cuszek. Miny rodziców podczas s?uchania „wyk?adu” dzieci by?y bezcenne! W nast?pnych dniach trwania projektu, rodzice zostali zaproszeni na warsztaty edukacyjne pod has?em „Dziecko bezpieczne w Internecie” i wyposa?eni w szereg praktycznych wskazówek, pokazuj?cych jak z rozwag? i trosk? kontrolowa? kroki swojego dziecka w Internecie. By podsumowa? wiedz? o komputerowym ?wiecie, zdobyt? w trakcie projektu, zorganizowali?my „Turniej Bezpiecznych Gier Komputerowych” – rodzice kontra dzieci. Ju? po pierwszej rundzie, okaza?o si?, ?e na „m?odziaków” nie ma mocnych, chocia? tatusiowie ?mia?o walczyli o honor doros?ych. Z kroplami potu na czole zg??biali tajniki „megacentrum zabezpiecze?” oraz „sieciomatu losuj?cego” ze strony sieciaki.pl. Po zdrowej rywalizacji, przyszed? czas na ostatni? propozycj?, czyli wspólne rodzinne wyj?cie do kina na film „Rio 2”.

Realizacja projektu umo?liwi?a rodzicom wspólne sp?dzenie czasu ze swoimi dzie?mi w sposób aktywny, twórczy, by? mo?e nieznany do tej pory. Mamy ?wiadomo??, ?e czas z rodzin?, powinien by? najpi?kniejszy, niestety ma to do siebie, ?e lubi umyka?. Starali?my si? wi?c zape?ni? go takimi chwilami, by zach?ci? rodziców do zaanga?owania, po?wi?cania wi?kszej ilo?ci uwagi oraz zainteresowania swoim pociechom. Mamy nadziej?, ?e wspólne projektowanie kuferków na pami?tki, rodzinne gotowanie nieznanych dot?d potraw, zdrowa rywalizacja w grach komputerowych czy rozwi?zywaniu quizów i ?amig?ówek, zaprocentuje zacie?nieniem rodzinnych wi?zi, umocnieniem relacji oraz tworzeniem wspólnych do?wiadcze? i wspomnie?, które stan? si? pami?tkami bycia razem. Wierzymy, ?e wiedza oraz umiej?tno?ci zdobyte podczas warsztatów i spotka? przyczyni? si? do zmniejszenia ilo?ci bezmy?lnego surfowania przez dzieci w Internecie, a zamieni? si? na konstruktywne korzystanie z tego medium pod czujnym okiem ?wiadomych rodziców.

Realizacja przedsi?wzi?cia by?a mo?liwa dzi?ki dofinansowaniu, które
otrzymali?my od Regionalnego O?rodka Polityki Spo?ecznej w Bia?ymstoku
w ramach XII Podlaskich Dni Rodziny pod has?em " Du?a rodzina – ??czy, uczy, wspiera ".

za cerkiew.pl
Razem tworzymy lepszy Internet w Eleos
„Razem tworzymy lepszy Internet” w Eleos

W dniu 17.03.2014r. w sali Kawiarni FAMA w Bia?ymstoku zosta?o zorganizowane spotkanie podsumowuj?ce konkurs plastyczny pt. „Razem tworzymy lepszy Internet”. Zosta? on zorganizowany z okazji obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2014, realizowanego projektu „Co? nowego dla ka?dego czyli ?wietlica w komplecie przy Internecie" dofinansowanego w ramach programu „Bezpieczne Dzieci?stwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

Podczas uroczysto?ci zosta?a wy?wietlona prezentacja 64 prac plastycznych, które wp?yn??y do konkursu. Zosta?y wr?czone dyplomy i nagrody zwyci?zcom, osobom wyró?nionym oraz nagrody pocieszenia wszystkim wychowankom. Celem konkursu by?o podniesienie ?wiadomo?ci m?odych ludzi w zakresie bycia odpowiedzialnym za swoje post?powanie, u?wiadomienie jakie niebezpiecze?stwa czyhaj? w Internecie i jak nale?y post?powa?, kiedy si? pojawiaj?.

Zorganizowany konkurs jest to kolejne dzia?anie w ramach wspó?pracy ELEOS z Fundacj? Dzieci Niczyje z Warszawy. z któr? wspó?pracujemy od kilku lat w kwestii propagowania bezpiecznych zachowa? w sieci.

Serdecznie dzi?kujemy Pani Dyrektor Bia?ostockiego O?rodka Kultury za pomoc w organizacji tego spotkania.

za cerkiew.pl
WIELKOPOSTNA SKARBONKA
ELEOS Prawos?awny O?rodek Mi?osierdzia Diecezji Bia?ostocko-Gda?skiej zaprasza wszystkich katechetów wraz z uczniami do udzia?u w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Wielkopostna skarbonka 2014”.


Celem akcji jest zbiórka (do specjalnych skarbonek) pieni?dzy zaoszcz?dzonych na zakupach czy rozrywkach podczas Wielkiego Postu. Zebrane ?rodki finansowe zostan? przekazane trzem organizacjom charytatywnym – Diakonii Ko?cio?a ewangelicko-augsburskiego, ELEOS (Ko?ció? prawos?awny) oraz Caritas (Ko?ció? rzymskokatolicki) na ich dzia?ania statutowe.


Zapraszamy wszystkich katechetów oraz osoby zainteresowane po odbiór skarbonek oraz plakatów informacyjnych do ?wietlicy socjoterapeutycznej mieszcz?cej si? przy ul. ?w. Miko?aja 5 w Bia?ymstoku (?wietlica jest otwarta od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 9.00-18.00; tel. 85 742 65 00).

za cerkiew.pl
Rzecznik praw dziecka w bia?ostockiej ?wietlicy "Eleos"
Wczoraj jedn? z naszych ?wietlic odwiedzi? bardzo dostojny i szczególnie dla nas wa?ny go?? - Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka. Za jego spraw? placówk? przy ul. Dojnowskiej poza nami - podopiecznymi wype?ni?y media i licznie przybyli go?cie tj. Pan Wojewoda - Maciej ?ywno, reprezentanci w?adz miejskich a tak?e wychowawcy ?wietlic takiej jak nasza.

Celem spotkania by?a dyskusja na temat nowych przepisów prawnych do?? restrykcyjnie reguluj?cych m.in. jakie normy musz? spe?ni? pomieszczenia w których znajduj? si? ?wietlice socjoterapeutyczne. Ta sprawa to trudny "orzech do zgryzienia" dla naszych opiekunów poniewa? w zwi?zku z tym kilka placówek na terenie nie tylko miasta Bia?ystok ale i ca?ej Polski b?d? musia?y by? zamkni?te.

Dla nas -wychowanków by?a to jednak okazja poznania wspania?ego cz?owieka -opiekuna naszych praw, który doskonale rozumie nasz? sytuacj? w ko?cu sam by? wychowawc? w takiej ?wietlicy przez 20 lat!

Spotkanie przebiega?o w mi?ej i przyjaznej atmosferze mimo pewnej tremy w obliczu tak licznie zgromadzonych mediów. Pan Marek zosta? oprowadzony przez nas po ?wietlicy, obdarowa? nas upominkami, rozmawia? z nami ze szczerym zainteresowaniem i uwag?.

za ?wietlice socjoterapeutyczne Eleos - strona na portalu spo?eczno?ciowymWi?cej o tym spotkaniu : TUTAJ


Eleos zaprasza do wspó?pracy
ELEOS Prawos?awny O?rodek Mi?osierdzia Diecezji Bia?ostocko- Gda?skiej od wrze?nia 2013r. rozpoczyna realizacj? dwóch nowych projektów edukacyjnych skierowanych do wychowanków ?wietlic socjoterapeutycznych. W zwi?zku z realizacj? tych przedsi?wzi?? poszukujemy wolontariuszy (osoby ucz?ce si? w szko?ach ?rednich lub studenci).

Pierwszy projekt o tematyce profilaktyki uzale?nie? nosi tytu? "Wolontariuszy s?uchamy- u?ywki omijamy" i b?dzie realizowany w terminie wrzesie?- grudzie? 2013r. Dzia?anie jest dotowane przez Urz?d Wojewódzki w Bia?ymstoku. W ramach planowanych zada? wolontariusze zostan? przeszkoleni przez wykwalifikowanych trenerów podczas warsztatów tematycznych, a nast?pnie samodzielnie przeprowadz? dwa spotkania edukacyjne z podopiecznymi wybranej ?wietlic ELEOS. Wspólne dzia?ania z podopiecznymi ?wietlicy zostan? podsumowane podczas profilaktycznego happeningu.

Drugi z planowanych projektów b?dzie realizowany od wrze?nia 2013r. do czerwca 2014r. pod has?em "Dla ka?dego co? nowego czyli ?wietlica w komplecie przy internecie". Zadanie dotowane jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje z Warszawy. W ramach tego zadania wolontariusze po nabyciu odpowiedniej wiedzy i umiej?tno?ci podczas warsztatów edukacyjnych b?d? spotyka? si? z dzie?mi w ?wietlicach socjoterapeutycznych. Podczas tych spotka? wolontariusze poprzez ró?nego rodzaju gry i zabawy b?d? zach?ca? wychowanków ?wietlic do bezpiecznego i konstruktywnego korzystania z Internetu. Dodatkowo wolontariusze b?d? wspiera? grupy ?wietlicowe w przygotowaniu etiudy filmowej, wydawaniu gazetki ?wietlicowej, stworzeniu komiksu oraz , skonstruowaniu gry planszowej. W kolejnym etapie realizacji projektu wolontariusze zaprosz? dzieci do wspólnej gry miejskiej oraz zabawy podczas festynu na ?wie?ym powietrzu.

Wszystkie osoby, które wezm? udzia? w realizacji przedstawionych powy?ej projektów otrzymaj? certyfikaty potwierdzaj?ce ich zaanga?owanie i nabyte do?wiadczenie w realizacji tego rodzaju przedsi?wzi??. Wolontariat jest równie? dobr? form? na poznanie swoich s?abych i mocnych stron, a tak?e doskona?ym treningiem przed podj?ciem pracy zawodowej. Mo?na nauczy? si? wspó?dzia?ania w grupie, dotrzymywania terminów czy ponoszenia odpowiedzialno?ci za podejmowane zadania. Jednocze?nie udzia? w takim wolontariackim projekcie daje wiele satysfakcji i poczucia konstruktywnie wykorzystanego czasu wolnego.

Osoby zainteresowane wspó?prac? przy realizacji projektów prosimy o przes?anie swoich danych: imi? i nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, stopie? wykszta?cenia (szko?a ?rednia lub kierunek studiów) na adres e-mailowy: aniarogacz @ op.pl. Dodatkowe informacje mo?na uzyska? pod numerem telefonu 85 742 65 00.

Warto spróbowa?, serdecznie zapraszamy

za cerkiew.pl
Edukacyjny piknik Eleosu - Sieciaki na wakacjach
W tym roku ELEOS jako partner Fundacji Dzieci Niczyje z Warszawy i Fundacji Orange jest wspó?organizatorem pikniku edukacyjnego "Sieciaki na wakacjach". Akcja ma na celu edukowanie dzieci poprzez zabaw?. W trakcie uczestnictwa w pikniku dzieci ucz? si?, jak reagowa? na zagro?enia w Internecie oraz jak ich unika?, poznaj? zasady bezpiecznego surfowania w sieci. Dowiaduj? si?, jak chroni? swoj? prywatno?? w Internecie, a tak?e jakie zagro?enia nios? za sob? internetowe znajomo?ci.

Piknik odb?dzie si? 13 lipca (sobota) w godz. 12.00 – 16.00 na Placu Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego w Bia?ymstoku (tj. plac przed Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra W?gierki).

Program imprez nawi?zuje do fabu?y edukacyjnego serwisu internetowego www.sieciaki.pl .
Na potrzeby pikników przygotowano bogat? ofert?, na któr? sk?adaj? si? m.in. 6 atrakcyjnych stanowisk:

Mega Centrum Zabezpiecze? – 6 stanowisk komputerowych, wyposa?onych w aplikacje umo?liwiaj?ce edukacj? przez zabaw?. Dzieci maj? mo?liwo?? skorzystania z gier komputerowych m.in. Sieciaki – Misja Bezpieczny Internet, quizów, kursów e-learning;
Sieciokino – w którym dzieci mog? obejrze? kreskówki oraz filmy na temat bezpiecze?stwa w sieci. Po emisji ka?dego filmu, czy kreskówki dzieci bior? udzia? w konkursie, w którym mog? wykaza? si? wiedz? dotycz?c? bezpiecznego surfowania w sieci.
Scena konkursowa – gdzie odbywaj? si? konkursy z nagrodami i koncerty hip-hopowe. Na sieciakowych piknikach wyst?puje zespó? „W Dobrym ?wiecie”, który prezentuje piosenki o tematyce edukacyjnej.
SiecioMatLosuj?cy, to miejsce, w którym dzieci odpowiadaj? na pytania quizowe na temat bezpiecze?stwa w Internecie.
Sieciakowa Strefa Rozrywki – w której dzieci mog? kolorowa? sieciakowe kolorowanki i rozwi?zywa? quizy, rebusy i zagadki dotycz?ce radzenia sobie z zagro?eniami online.
Edukacyjna wyspa Orange – na której dzieci bior? udzia? z edukacyjnych zabawach i grach online, s?uchaj? bajek oraz przegl?daj? bezpieczne strony z katalogu BeSt.


W trakcie zabawy podczas pikniku dzieci maj? szans? zdoby? atrakcyjne nagrody. M?odzi internauci poprzez udzia? w sieciakowych konkurencjach zdobywaj? wiedz? o bezpiecznym Internecie oraz pakiety edukacyjne.


Dodatkowo podczas pikniku b?d? zorganizowane ró?norodne dzia?ania animacyjne, które przygotowuj? organizacje pozarz?dowe: ELEOS, SZANSA, KLANZA, MAGIA PODLASIA, STOWARZYSZENIE JEDEN ?WIAT, BIA?OSTOCKA AKADEMIA RODZINY. Znajd? si? tutaj m.in. malowanie twarzy, tworzenie zwierz?t z balonów, zabawy z chust? animacyjn?, pokazy florystyczne, gry i zabawy integracyjne itp. Podczas pikniku „szaleni naukowcy” zaprezentuj? efektowne do?wiadczenia z dziedziny fizyki czy chemii.


Serdecznie zapraszamy.
Randka ma??e?ska z ELEOS
Prawos?awny O?rodek Mi?osierdzia ELEOS wspó?pracuje z Bia?ostock? Akademi? Rodziny. W ramach tej wspó?pracy zapraszamy wszystkich ch?tnych
na randk? ma??e?sk? z filmem „Odwa?ni” w Bia?ymstoku w Kinie „TON” w niedziel? 16 czerwca 2013 r. godz. 16.30.

Projekcja filmu jest nieodp?atna, ?eby zarezerwowa? miejsce nale?y dokona? rejestracji. Rejestracja na www.ckubialystok.pl w zak?adce Akademia Rodziny.

Czterech m??czyzn, jedno powo?anie: s?u?y? i chroni?. Jako oficerowie broni?cy prawa, stawiaj? czo?a zagro?eniu ka?dego dnia. Jednak?e, kiedy tragedia uderza w ich rodziny, ci ojcowie zmagaj? si? ze swoimi nadziejami, l?kami i wiar?. Z tej walki rodzi si? decyzja, która ca?kowicie odmienia ich ?ycie.
Film ze zwrotami akcji, trzymaj?cy w napi?ciu, ale te? okraszony humorem. Film mówi o tym, ?e "serca ojców zwróc? si? ku ich dzieciom, a serca dzieci zwróc? si? ku ich ojcom". Film wstrz??nie emocjami i rzuci wyzwanie ka?demu sercu - aby by?o... bohaterem!
Kolejna znakomita produkcja twórców filmu Fireproof (Ognioodporni) z niesamowicie mocnym przes?aniem dla wszystkich ojców!


Zapraszamy serdecznie!
--
Bia?ostocka Akademia Rodziny
Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku
ul. Sokólska 1, 15-865 Bia?ystok
tel. (85) 743 67 85
akademiarodziny@ckubialystok.pl
www.rodzina.bialystok.pl

za cerkiew.pl
Zosta? wolontariuszem
Od wielu lat w prac? na rzecz Prawos?awnego O?rodka Mi?osierdzia Diecezji Bia?ostocko - Gda?skiej zaanga?owani s? wolontariusze. Pracuj? oni zarówno w ?wietlicach socjoterapeutycznych z dzie?mi z rodzin dysfunkcyjnych, jak te? indywidualnie - z osobami starszymi na terenie miasta Bia?egostoku.


Je?li chcia?by? zosta? wolontariuszem - zatrzyma? si?, rozejrze? doko?a i bezinteresownie poda? d?o? tym, którzy potrzebuj? pomocy. Nie oczekuj?c niczego w zamian podarowa? rzeczy, które cho? niewymierne, s? najcenniejsze w ?yciu cz?owieka: dobro, ciep?o, u?miech.

Przyjd? na najbli?sze spotkanie, które odb?dzie si? 7 kwietnia (niedziela) o godz.18.00 przy ul. Warszawskiej 47 (poddasze kamienicy)

Serdecznie zapraszamy!
Studenckie pogotowie lekcyjne w ELEOS
W ?rod? 3 kwietnia rozpoczn? si? pierwsze dy?ury w ramach akcji Studenckie Pogotowie Lekcyjne. Blisko 70 studentów – g?ównie z Uniwersytetu w Bia?ymstoku – b?dzie pomaga? w odrabianiu lekcji podopiecznym ?wietlic socjoterapeutycznych CARITAS oraz ELEOSu.

25 marca w Bibliotece Uniwersyteckiej odby?o si? spotkanie organizacyjno-informacyjne z wolontariuszami. Studenci dowiedzieli si? m.in. na czym polega specyfika pracy ?wietlic socjoterapeutycznych i jakie potrzeby maj? ich podopieczni.

Obecny na spotkaniu prof. Leonard Etel - rektor Uniwersytetu w Bia?ymstoku pogratulowa? wolontariuszom postawy i ?yczy? im wytrwa?o?ci. Ks. Grzegorz K?oczko - dyrektor bia?ostockiej Caritas, a tak?e Marek Masalski – dyrektor Prawos?awnego O?rodka Mi?osierdzia ELEOS przekonywali studentów, ?e wolontariat daje te? ogromn? satysfakcj? i poczucie spe?nienia tym, którzy anga?uj? si? w pomaganie. W spotkaniu wzi?li udzia? tak?e dr hab. Jerzy Halicki – prorektor ds. dydaktycznych i studenckich UwB, Marta Chomaniuk - koordynator ?wietlic ELEOSu, a tak?e pracownice ?wietlic CARITAS. Przedstawiciele obu organizacji charytatywnych odpowiadali na pytania studentów dotycz?ce pracy z dzie?mi i rodzajów prowadzonych w ?wietlicach zaj??.

Studenckim wsparciem w ramach akcji obj?ci zostan? podopieczni 4 ?wietlic oraz Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonych przez CARITAS, a tak?e 5 ?wietlic ELEOSu. Dy?ury wolontariuszy potrwaj? do ko?ca roku szkolnego. Na koniec ich uczestnicy otrzymaj? za?wiadczenia o tym, ile godzin pomagali w ?wietlicach i na czym polega?a ich praca.

za cerkiew.pl
ELEOS dzi?kuje za g?osy w AXN
?wietlica socjoterapeutyczna ELEOS Prawos?awnego O?rodka Mi?osierdzia Diecezji Bia?ostocko-Gda?skiej wzi??a udzia? w konkursie Telewizji AXN „Nakr?camy wyobra?ni?”. Bardzo chcieli?my zdoby? g?ówn? nagrod? - remont pomieszcze? ?wietlicowych, ale niestety Jury i Internauci zadecydowali inaczej. Pierwsze miejsce w tej rywalizacji zaj??a ?wietlica "Serce dla serca" z Opola. Serdecznie gratulujemy wychowawcom pracuj?cym w tej ?wietlicy, wolontariuszom, a przede wszystkim dzieciom, które wyst?pi?y w etiudzie filmowej. Mamy nadziej?, ?e odnowione pomieszczenia sprawi?, ?e jeszcze ch?tniej wszyscy b?dziecie przychodzi? do ?wietlicy i wspólnie sp?dza? czas, rozwijaj?c swoje zainteresowania i pasje w gronie ?yczliwych osób.

Udzia? w tym konkursie równie? i nam przyniós? wiele pozytywnych wra?e?. Dzieci ucz?szczaj?ce do ?wietlicy ELEOS po raz pierwszy mia?y okazj? wzi?? udzia? w kr?ceniu filmu z profesjonaln? ekip? wyposa?on? w nowoczesny sprz?t. Etiuda, która powsta?a by?a przez nie ogl?dana wielokrotnie w ?wietlicy zarówno we w?asnym gronie jak i przy udziale rodziców. Nasi podopieczni byli bardzo dumni z odegranych przez siebie ról. Wyst?p w filmie publikowanym na stronach internetowych i w Telewizji AXN pozwoli? im na podniesienie w?asnej warto?ci i ?agodniejsze spojrzenie na siebie samych.

Konkurs pozwoli? nam równie? spojrze? krytycznie na pomieszczenia, którymi dysponujemy. D?ugo zastanawiali?my si? jakie zmiany powinny si? pojawi?, ?eby nasi podopieczni czuli si? w ?wietlicy dobrze zarówno sp?dzaj?c czas w grupie jak i dzia?aj?c indywidualnie. Postanowili?my "przerobi?" funkcje naszych pomieszcze? tak, by dostosowa? je do potrzeb dzieci. Pracownia komputerowa ju? nied?ugo stanie si? "pokojem nauki", a dotychczasowe miejsce pe?ni?ce rol? jadalni, sali zabaw i odrabiania lekcji przeistoczy si? w bawialni? z k?cikiem komputerowym. Dzi?ki tym prostym, nie wymagaj?cym nak?adów finansowych zmianom, o których przed udzia?em w konkursie w ogóle nie my?leli?my, zyskamy wi?cej przestrzeni, a co za tym idzie swobody i komfortu dla ka?dego kto odwiedzi nasz? placówk?.

Patrz?c z perspektywy czasu udzia? w konkursie Telewizji AXN przyniós? naszej ?wietlicy i jej wychowankom wiele pozytywnych korzy?ci. By? mo?e nie materialnych, nie takich, które wida? "go?ym okiem", ale jeste?my przekonani, ?e to czego do?wiadczyli?my na d?ugo pozostanie w pami?ci naszych podopiecznych.

Bardzo serdecznie, z g??bi serca dzi?kujemy wszystkim, którzy g?osowali, rozpowszechniali informacje o naszym udziale w konkursie i trzymali za nas kciuki do samego ko?ca. To bardzo wa?ne wiedzie?, ?e dzia?ania prowadzone przez ELEOS maj? tak wielu zwolenników, którzy w ka?dej chwili s? gotowi wesprze? nasze akcje i projekty. Jeszcze raz serdecznie dzi?kujemy za Wasze wsparcie.


za cerkiew.pl
Wspólnie wyremontujemy ?wietlic? ELEOS - g?osowanie
?wietlica socjoterapeutyczna ELEOS Prawos?awnego O?rodka Mi?osierdzia Diecezji Bia?ostocko-Gda?skiej znalaz?a si? w ?cis?ym finale konkursu Telewizji AXN "Nakr?camy wyobra?ni?”, nagrod? g?ówn? jest remont pomieszcze? ?wietlicowych oraz nowe wyposa?enie.


Ten wymarzony remont jest na wyci?gniecie r?ki, jedyny warunek to zebranie jak najwi?kszej ilo?ci g?osów Internautów. Tutaj zwracam si? z ogromn? pro?b? w?a?nie do Ciebie - zag?osuj na nas! Wystarczy zebra? odpowiedni? ilo?? g?osów na stronie www.nakrecamywyobraznie.pl, w zak?adce g?osuj pojawi si? etiuda filmowa nakr?cona w ?wietlicy socjoterapeutycznej ELEOS, wystarczy wcisn?? „oddaj g?os”.


Nasz film nosi tytu? „Suma wszystkich nas czyli ELEOS nie tylko od kuchni”. By? on kr?cony w ?wietlicy przy ul. ?w. Miko?aja 5 w Bia?ymstoku. G?ównym bohaterem etiudy jest Kiry? - wolontariusz z Bu?garii, który wspiera nas swoj? prac? w ramach programu EVS Wolontariat Europejski. Fabu?a filmu oparta jest na przyje?dzie ch?opaka do naszej ?wietlicy, poznaniu dzieci, zabawie z nimi, a tak?e przygotowaniu potrawy uwielbianej przez wszystkie bu?garskie nastolatki. Odbiorcy filmu poznaj? razem z Kiry?em „?ycie ?wietlicy”, uczestnicz? w wielu ?miesznych scenkach, a tak?e mog? rozwi?zywa? przygotowane w?a?nie z my?l? o nich zagadki i rebusy.


Zapraszamy do ogl?dania filmu, rozpowszechniania informacji o naszym udziale w konkursie, a przede wszystkim do g?osowania. G?osy mo?na oddawa? od 25 lutego do 17 marca 2013 r.


Placówka istnieje od 15 lat, przez ten czas z naszej oferty skorzysta?o oko?o 230 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. ?wietlica nigdy nie by?a gruntownie remontowana, a ?rodki finansowe, którymi dysponujemy nie wystarczaj? na odnowienie wszystkich pomieszcze?. Zazwyczaj drobne prace od?wie?aj?ce sale ?wietlicowe by?y wykonywane w „czynie spo?ecznym” przez rodziców podopiecznych, wolontariuszy lub samych wychowawców. Teraz mamy szans? na renowacj? z prawdziwego zdarzenia.


za cerkiew.pl
Nowy projekt w Eleos
?wietlice socjoterapeutyczne dzia?aj?ce przy ELEOS Prawos?awnym O?rodku Mi?osierdzia Diecezji Bia?ostocko- Gda?skiej kieruj? swoj? ofert? przede wszystkim do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W wi?kszo?ci przypadków rodziny te znajduj? si? w trudnej sytuacji materialnej. Ponad po?owa rodziców to osoby d?ugotrwale bezrobotne, systematycznie korzystaj?ce ze wsparcia Miejskich i Gminnych O?rodków Pomocy Rodzinie. Brakuje im pieni?dzy na zakup wy?ywienia, podr?czników czy ubra?, wi?c rezygnuj? z wydatków na rozwój kulturalny dzieci i pog??bianie ich zainteresowa?. Poza tym wielu z nich nie przywi?zuje wagi do tak wa?nych aspektów ?ycia, jakimi s? tolerancja, wielokulturowo?? czy ?ycie w?ród ludzi niepe?nosprawnych fizycznie lub psychicznie.


U?wiadamiaj?c sobie konsekwencje takiego stanu rzeczy wychowawcy ?wietlic ELEOS postanowili przeprowadzi? projekt pt. "Tanecznym krokiem w ?wiat tolerancji". Dzia?anie to jest wspó?finansowane przez Urz?d Marsza?kowski Województwa Podlaskiego w Bia?ymstoku i b?dzie realizowane od marca do grudnia 2013r. We?mie w nim udzia? grupa oko?o setki dzieci w wieku 6-14 lat. G?ównym celem projektu jest umo?liwienie naszym podopiecznym dost?pu do instytucji kultury takich jak kino czy teatr, kszta?towanie ich umiej?tno?ci i rozwijanie talentów w obszarze ta?ca wspó?czesnego, a tak?e promocja idei przeciwdzia?ania wykluczeniom spo?ecznym poprzez udzia? dzieci w cyklicznych zaj?ciach edukacyjnych. Za?o?one cele zostan? osi?gni?te poprzez udzia? podopiecznych ?wietlic ELEOS w cyklicznych warsztatach edukacyjnych pt: „Inny = ciekawy”, które obejm? takie tematy jak: tolerancja, szacunek, wielokulturowo??, niepe?nosprawno?? czy otwarto?? na drugiego cz?owieka. Dzieci b?d? równie? uczestniczy? w zaj?ciach nauki ta?ca wspó?czesnego z wykwalifikowanym instruktorem oraz w wyj?ciach do wybranych instytucji kulturalnych zgodnie z aktualnym repertuarem.

Jeste?my przekonani, ?e realizacja tego rodzaju projektów przynosi wymierne efekty naszej pracy z dzie?mi z rodzin dysfunkcyjnych. Nasi podopieczni staj? si? bogatsi w now? wiedz?, bardziej otwarci na otaczaj?cy je ?wiat, a co najwa?niejsze zaczynaj? wierzy? w swoje si?y, umiej?tno?ci i do tej pory ukryte talenty.

"Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Podlaskiego w Bia?ymstoku"

za cerkiew.pl
Akafist do Naj?wi?tszej Bogurodzicy Ku Czci Jej Cudownej Ikony Kielich Nieupijaj?cy
ELEOS Prawos?awny O?rodek Mi?osierdzia przy wspó?pracy z Parafi? Prawos?awn? pw. ?w. Miko?aja dnia 29.10.2010r. zorganizowa? spotkanie dla osób uzale?nionych od alkoholu i ich rodzin, po??czone z akafistem do Naj?wi?tszej Bogurodzicy Ku Czci Jej Cudownej Ikony ,,Kielich Nieupijaj?cy”. Na wieczorne nabo?e?stwo przyby?o ponad 50 osób. Po modlitwie wierni mogli wzi?? udzia? w spotkaniu edukacyjnym, które odby?o si? w Centrum Kultury Prawos?awnej. Spotkanie to by?o zaadresowane zarówno do osób, które same nadu?ywaj? alkoholu i nie maj? kontroli nad piciem, jak te? do osób, którym le?y na sercu dobro nadu?ywaj?cych i uzale?nionych. Podczas spotkania poruszony by? temat wiary w uzdrowienie, sens leczenia i roli terapii. Ponadto, omawiano sposoby mobilizowania osób chorych do leczenia, poruszono temat wytrwa?o?ci w abstynencji oraz motywacji do jej rozpocz?cia. Wszystkich uczestników zach?cono do zadawania pyta?, dzielenia si? w?tpliwo?ciami, tak?e w formie pisemnej.

Uczestnikom spotkania przedstawiono informacje na temat funkcjonowania Punktu Pomocy osobom uzale?nionym i ich rodzinom dzia?aj?cego przy Prawos?awnym O?rodku Mi?osierdzia ELEOS, oraz mo?liwo?ci uzyskania porad terapeutycznych..

Terminy nast?pnych spotka? po??czonych z akafistem:
26.11.2010 i 17.12.2010 w cerkwi ?w. Miko?aja w Bia?ymstoku

Serdecznie zapraszamy
ELEOS
Spotkanie dla osób uzale?nionych od alkoholu i ich rodzin
Prawos?awny o?rodek mi?osierdzia Eleos przy wspó?pracy z parafi? pw. ?w. Miko?aja organizuj? spotkanie dla osób uzale?nionych od alkoholu i ich rodzin, po??czone z akatystem ku czci Bogurodzicy i jej ikony ,,Kielich Nieupijaj?cy”.

Spotkanie rozpocznie si? w pi?tek, 29 pa?dziernika o godz.17.00 akatystem w cerkwi ?w. Miko?aja w Bia?ymstoku, po którym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Centrum Kultury Prawos?awnej przy ul. ?w. Miko?aja 5 na spotkanie „przy herbacie” ze specjalist? psychoterapii uzale?nienia od alkoholu
i wspó?uzale?nienia. Podczas takiego spotkania ka?dy b?dzie mia? mo?liwo?? zasi?gni?cia porady u specjalisty i otrzyma? fachow? pomoc.

Prawos?awny o?rodek mi?osierdzia Eleos stara si? od 14 lat wychodzi? naprzeciw tym wszystkim, którzy potrzebuj? i poszukuj? pomocy. Z my?l?
o osobach uzale?nionych od alkoholu i wspó?uzale?nionych powsta? Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, który mie?ci si?
w budynku Eleosu przy ul. Warszawskiej 47 w Bia?ymstoku. Po porad? do Punktu mo?e zg?osi? si? ka?da osoba borykaj?ca si? z problemem uzale?nienia, b?d? osoba wspó?uzale?niona.
Dzie? rodziny w ELEOS
Jak co roku ?wietlicach socjoterapeutycznych oraz specjalistycznej placówce wsparcia dziennego dzia?aj?cych przy ELEOS Prawos?awnym O?rodku Mi?osierdzia zosta?y zorganizowane Dni Rodziny. Ka?de przedsi?wzi?cie w ?wietlicach mia?o innych charakter jednak wspólnymi cechami by?a wspólna zabawa oraz integracja w gronie rodzinnym.

W ?wietlicy przy ul. ?w. Miko?aja w Bia?ymstoku zosta?a zorganizowana wycieczka do Jurajskiego Parku Dinozaurów. Dzieci razem z rodzicami na w?asne oczy mog?y zobaczy? gady, pozna? w jaki sposób atakowa?y swoich wrogów, czym si? ?ywi?y, ile wa?y?y. Podopieczni mogli obejrze? najpot??niejsze zwierz?ta tamtych czasów, mi?dzy innymi Tyrannosaurusie posiadaj?cego g?ow? o 155 cm d?ugo?ci oraz Diplodokach, wa??cych 40 ton. Najwi?ksz? jednak atrakcj? by?a mo?liwo?? „wsadzenia” swojej g?owy w ogromn? paszcz? dinozaura. Kolejn? niespodziank? dla dzieci by?a mo?liwo?? zabawy w parku linowym, skakanie na dmuchanym pajacu oraz przejazd ciuchci?. Na koniec wszystkie dzieci otrzyma?y pami?tkowe miniaturowe dinozaury.

Z kolei w ?wietlicy socjoterapeutycznej ELEOS przy ul. Warszawskiej 47 w Bia?ymstoku odby? si? Piknik Rodzinny po??czony z obchodami Dnia Matki. Dzieci d?ugo przygotowywa?y si? do tego wydarzenia. Robi?y bi?uterie dla mam, w?asnor?cznie przygotowywa?y zaproszenia oraz plakaty, piek?y kruche ciasteczka i ciasta, robi?y sa?atk?. Piknik rozpocz?? si? uroczystym wyst?pem. Podopieczni recytowali wiersze, za?piewali ,,Sto lat’’ oraz wr?czyli kwiaty z okazji Dnia Matki. Nast?pnie zaprosili swoje rodziny na pocz?stunek po którym odby? si? pokaz talentów. Ka?de dziecko mog?o zaprezentowa? to w czym jest najlepsze, czym chcia?oby si? pochwali?. Rodzice oklaskiwali mi?dzy innymi: wyst?p kabaretu, ?yw? piramid?, pokaz orgiami oraz akrobacji. Pó?niej odby? si? konkurs wiedzy o sobie. Rodzice i dzieci odpowiadali na jednakowe pytania, które sprawdza?y jak dobrze znaj? swoje marzenia, oczekiwania, reakcje na sytuacje trudne. Na zako?czenie odby? si? mecz, który wzbudzi? wiele emocji.

Natomiast w supraskiej ?wietlicy ELEOS odby?o si? spotkanie nazwane przez podopiecznych „Dniem Mamusi i Tatusia”. W tym szczególnym dniu dzieci postanowi?y zaprezentowa? swoim rodzicom swoje ró?norodne talenty w ramach programu artystycznego zatytu?owanego „Dzieciaki maj? talent show”. Podczas spotkania rodzice mogli podziwia? swoje pociechy w rolach gwiazd estrady. Jako piosenkarze wykona?y utwory tj. „W tak? cisz?” Universe czy „Do Mamy” K. Paschalskiej za? jako tancerze wykona?y uk?ady do w?asnych choreografii. Talent aktorski naszych podopiecznych zosta? zaprezentowany w przedstawieniu – komedii zatytu?owanej „Na skraju le?nej puszczy”, do którego kostiumy i scenografi? dzieci w znacznej mierze przygotowa?y same. Po programie pociechy wr?czy?y swoim rodzicom laurki i kwiaty a potem zaprosi?y ich na s?odki pocz?stunek m.in. s?odko?ci i upieczone w?asnor?cznie ciasta.

W przypadku Specjalistycznej Placówce Opieku?czo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego, mieszcz?cej si? przy ul. ?w. Proroka Eliasza 3 w Bia?ymstoku wychowankowie ?wietlicy, razem z rodzicami, bra?mi i siostrami, stworzyli dru?yny, które bra?y udzia? w licznych konkursach i zabawach. Najwi?cej emocji wzbudzi?a gra, przygotowana specjalnie na t? okazj?, na zasadach podobnych do popularnego programu “Id? na ca?o??”, podczas której mogli wygra? ciekawe nagrody, m.in “Wypraw? w nieznane” z jednym z wychowawców. W czasie takiej wycieczki rodziny wspólnie rozwi?zywa?y rebusy i zagadki oraz wykonywa?y razem zadania, za które otrzymywa?y fragmenty mapy. Dopiero po z?o?eniu ca?ej mapy, okazywa?o si?, dok?d prowadzi trasa wycieczki. Rodziny mia?y okazj? konkurowa? mi?dzy sob? w kr?gielni oraz zje?? wspólnie kolacj? w pizzerii.

?wietlica socjoterapeutyczna przy ul. Duboisa 25 zaprezentowa?a swoim bliskim przedstawienie teatralne pt. „Zabawa w ?pi?c? Królewn?”. Przygotowali je pod kierownictwem mgr Marzeny Bia?kowskiej - nauczycielki ze Szko?y Podstawowej nr 50, która wolontariacko przez wiele tygodni prowadzi?a z dzie?mi zaj?cia teatralne. Kostiumy i dekoracje teatralne dzieci przygotowa?y wspólnie z wychowawcami. Zaproszeni rodzice i rodze?stwo g?o?nymi brawami i pochwa?ami nagrodzili wyst?puj?cych aktorów. W dalszej cz??ci uroczysto?ci cz?onkowie rodzin wzi?li udzia? w quizie rodzinnym - zdaj?c egzamin ze znajomo?ci wzajemnych zainteresowa? i upodoba?. Zwyci?skie dru?yny otrzyma?y tytu? Superrodziny (by?o ich wiele) i nagrody. Przyjemnie sp?dzony razem czas zosta? zako?czony wspólnym podwieczorkiem przy ciastkach.

Dzie? Rodziny dla wszystkich podopiecznych sta? si? doskona?? okazj? na wspólne, aktywne sp?dzenie czasu, tak ró?ne od jedynego znanego im sposobu na chwile razem – przed telewizorem. Rodziny by?o mi?o zaskoczone i radosne poniewa? - jak mówi?y - dawno nie sp?dzi?y w swoim gronie tak mi?o czasu. Ch?tnie i z rado?ci? bra?y udzia? we wspólnych zadaniach.

Wszyscy czekamy na Dzie? Rodziny w przysz?ym roku.

za cerkiew.pl
Jarmark Bo?onarodzeniowy
W dniach 7 - 23 grudnia 2009 roku podczas Jarmarku Bo?onarodzeniowego na Rynku Ko?ciuszki w Bia?ymstoku, komitet organizacji Wigilijnego Dzie?a Pomocy Dzieciom 2009 z siedzib? przy ul. Warszawskiej 32 w Bia?ymstoku, na podstawie pozwolenia Urz?du Miejskiego w Bia?ymstoku (nr OrN.IV.5022-40/09) zorganizowa? zbiórk? pieni?dzy poprzez sprzeda? wigilijnych ?wiec. Zawi?zany w tym celu Komitet zosta? utworzony przez dwie organizacje, Caritas Archidiecezji Bia?ostockiej oraz ELEOS Prawos?awny O?rodek Mi?osierdzia Diecezji Bia?ostocko-Gda?skiej. Koszty zwi?zane z przygotowaniem zbiórki wynios?y 82 z?, co stanowi op?at? skarbow? za wydanie zezwolenia na zbiórk?.

Dzi?ki uprzejmo?ci Urz?du Miejskiego, Komitet otrzyma? stoisko do dystrybucji ?wiec, nie ponosz?c dodatkowych kosztów przygotowania zbiórki. ??cznie rozprowadzono 517 sztuk ?wiec oraz zebrano 5 333,80 z?. Pieni?dze zostan? przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku letniego wychowanków ?wietlic ?rodowiskowych i socjoterapeutycznych ELEOS oraz na remont o?rodka kolonijnego dla dzieci z rodzin najubo?szych Caritas Archidiecezji Bia?ostockiej „Wzgórze U?miechu w Dolinie Rospudy” mieszcz?cego si? w Karasiewie, gmina Baka?arzewo.

Wszystkim, którzy zechcieli wspomóc nasz? akcj? sk?adamy serdeczne podzi?kowania.
Wigilia dla bezdomnych, ubogich i samotnych
6 stycznia 2010 ELEOS Prawos?awny O?rodek Mi?osierdzia oraz Bractwo ?w. Miko?aja zorganizowa?y wspólnie spotkanie wigilijne dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych.

W budynku jad?odajni mieszcz?cej si? przy ul. Warszawskiej 47 w Bia?ymstoku go?ci?y osoby ubogie i bezdomne, razem oko?o sto osób. W tym roku wigili? dla naszych podopiecznych pomogli zorganizowa? pracownicy firmy DB Schenker, którzy przygotowali wspólnie z uczniami Zespo?u Szkó? Gastronomicznych w Bia?ymstoku mnóstwo tradycyjnych potraw. Bardzo dzi?kujemy za pomoc.

W Centrum Kultury Prawos?awnej spotka?y si? przede wszystkim osoby samotne oraz ubogie. W spotkaniu wigilijnym uczestniczy?o oko?o dziewi??dziesi?ciu osób. Zebrani go?cie podzielili si? prosfor?, ?ycz?c sobie du?o zdrowia, pomy?lno?ci i si?y w pokonywaniu trudów dnia codziennego. W spotkaniu wzi?? równie? udzia? arcybiskup Jakub, a tak?e ksi??a z parafii ?w. Miko?aja.

Na koniec wigilii wszystkie osoby znajduj?ce si? w trudnej sytuacji materialnej otrzyma?y ?wi?teczne paczki przygotowane przez pracowników Prawos?awnego O?rodka Mi?osierdzia Diecezji Bia?ostocko-Gda?skiej.

Kolacje wigilijne dla osób samotnych i bezdomnych s? organizowane od kilku lat. W ka?dym spotkaniu uczestniczy wiele osób, które ze wzgl?du na trudn? sytuacj? ?yciow? nie mog? ?wi?tecznych dni sp?dzi? z rodzin?.

Krystyna Czaban
Spotkanie ?wi?teczne w ELEOS
W ?wietlicy socjoterapeutycznej ELEOS dzia?aj?cej przy ul. ?w. Miko?aja 5 w Bia?ymstoku, 23 grudnia odby?o si? ?wi?teczne spotkanie. Wzi??y w nim udzia? dzieci ucz?szczaj?ce do naszej placówki, ich rodzice, wolontariusze oraz wychowawcy.

Podczas spotkania ?piewali?my kol?dy- zarówno te wywodz?ce si? z tradycji Ko?cio?a rzymskokatolickiego jak i prawos?awnego. Mo?na wi?c by?o us?ysze? m.in. „W?ród nocnej ciszy”, „Niebo i ziemla”, „Jezus malusie?ki” czy „Uczora z wiaczora”. Rodzice i dzieci wzi?li udzia? w ?wi?tecznych kalamburach, a tak?e dzia?aniach plastycznych m.in wspólnie przygotowywali papierowe anio?ki do zawieszenia na bo?onarodzeniowej choince. Na koniec spotkania wszyscy otrzymali ?wi?teczne podarunki - paczki ze s?odyczami oraz owocami.

Spotkanie up?yn??o w mi?ej, rodzinnej atmosferze. Dla naszych podopiecznych szczególne znaczenie mia?a obecno?? na spotkaniu rodziców. To dla nich bardzo wa?ne by? z rodzin?, nawet je?li nie zawsze ta rodzina jest spo?ecznie poprawna i cz?sto zmaga si? z powa?nymi problemami takimi jak alkoholizm, przemoc czy ubóstwo. Dla nich blisko?? mamy czy taty to najpi?kniejszy prezent pod choink?. By?o nam niezwykle mi?o towarzyszy? im w tych chwilach pe?nych ciep?ych gestów, u?miechów i wspólnych dzia?a?.

Sk?adamy serdeczne podzi?kowania Izie oraz Dawidowi Dubecowi, którzy zadbali o prawdziwie ?wi?teczn? opraw? naszego spotkania, a tak?e przeprowadzili w naszej ?wietlicy zaj?cia muzyczne, podczas, których dzieci uczy?y si? ?piewa? kol?dy.
?wietlica socjoterapeutyczna mieszcz?ca si? przy ulicy Duboisa 25
?wietlica socjoterapeutyczna istnieje ju? od 2002 roku. W roku 2003 r. zosta?a przeniesiona z parafii pw. ?w. Ducha na Antoniuku do parafii pw. ?w. Jerzego na ulic? Krucz?. W tym miejscu funkcjonowa?a do grudnia 2007 r., po czym ponownie zmieni?a swoj? siedzib? na ul. Duboisa 25, gdzie istnieje do dnia dzisiejszego.Nasza placówka jest otwarta od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 13.00 do 18.00. Ucz?szcza do niej pi?tna?cioro dzieci w wieku 9 – 14 lat. Pochodz? one z rodzin dysfunkcyjnych o bardzo szerokim wachlarzu problemów.

Dzieci przychodz? do ?wietlicy po zaj?ciach szkolnych gdzie przy wsparciu
wychowawców oraz wolontariuszy nadrabiaj? zaleg?o?ci w swoim procesie dydaktycznym. Po odrobieniu lekcji dzieci mog? aktywnie sp?dza? czas. Bior? udzia? w ró?nego rodzaju zaj?ciach grupowych i indywidualnych takich jak: malowanie, praca przy komputerze czy gry planszowe.W trakcie pobytu w ?wietlicy dzieci maj? mo?liwo?? zjedzenia posi?ku, który
przygotowuj? wspólnie z opiekunami.


Do sta?ych punktów programu opieku?czo – wychowawczego naszej placówki nale?y
organizacja aktywnego, letniego i zimowego wypoczynku naszym podopiecznym. Dzi?ki pozyskanym funduszom i ludziom dobrej woli nasi wychowankowie zwiedzaj? ró?ne zak?tki Polski. Uczestnictwo w tego rodzaju wyjazdach wzbogaca ich edukacyjnie i duchowo.Jedn? z form dzia?alno?ci ?wietlicy jest wspó?praca z rodzinami podopiecznych.
Oferujemy im pomoc w postaci paczek ?ywno?ciowych, wyprawek szkolnych, lekarstw oraz ubra?. Systematycznie spotykamy si? z rodzicami naszych podopiecznych, pomagaj?c im w rozwi?zywaniu problemów rodzinnych i wychowawczych. Dzi?ki sta?emu kontaktowi z pedagogami szkolnymi i kuratorami mamy mo?liwo?? dok?adniejszego poznania struktury rodziny oraz tworzenia dzieciom indywidualnych programów terapeutycznych.Wychowawcy:

mgr Irena Maksymiuk
Anna Ostasiewicz


Nasz adres:

?wietlica Socjoterapeutyczna

ul. Dubois 25

15-349 Bia?ystok

tel. 0 503 117 170

Osoby, które chcia?yby wesprze? dzia?alno?? ?wietlicy prosimy o wp?aty na konto:
BANK PEKAO S.A. 31 1240 5211 1111 0000 4927 1768
?wietlica ?rodowiskowa w Supra?lu
?wietlica ?rodowiskowa w Supra?lu, dzia?aj?ca przy "Eleos" Prawos?awnym O?rodku Mi?osierdzia, funkcjonuje od 1998 roku i mie?ci si? w budynku przy Prawos?awnym
M?skim Klasztorze Zwiastowania N.M.P., przy ul. Klasztornej 1. Otwarta jest od poniedzia?ku do pi?tku, w godz. od 12.00 do 18.30. Obecnie z jej oferty korzysta grupa 14 wychowanków z terenu miasta i gminy Supra?l, w wieku od 8 do 14 lat.

Dzieci obj?te opiek? ?wietlicy pochodz? z rodzin zagro?onych ró?nego rodzaju
patologiami, ubogich, rozbitych i wielodzietnych. U wi?kszo?ci z nich w rodzinnym
domu wyst?puje problem alkoholowy. Powoduje to, i? od najm?odszych lat stykaj? si? z negatywnym, destruktywnym zachowaniem, wulgarnym s?ownictwem, fizyczn? i psychiczna agresj?. W kilku domach wyst?puj? zaburzone wi?zi rodzinne, a kilkoro dzieci pochodzi z rodzin niepe?nych.

W chwili obecnej grupa ?wietlicowa sk?ada si? z 10 dziewcz?t i 4 ch?opców.
Podopieczni cz?sto s? nadmiernie pobudzeni ruchowo lub zahamowani w kontaktach z innymi. Brak im pozytywnych do?wiadcze? i wzorców, niezb?dnych w poznawaniu i rozumieniu siebie i najbli?szego otoczenia. Wi?kszo?? wychowanków nie potrafi okazywa? „ciep?ych” uczu? i emocji. Relacje z rówie?nikami i innymi osobami opieraj? na s?ownej i fizycznej agresji. Wi?kszo?? z nich boryka si? z rozleg?ymi edukacyjnymi brakami, niepowodzeniami szkolnymi oraz brakiem motywacji do nauki.
Du?y problem stanowi tak?e nieuzasadnione opuszczanie zaj?? w szkole. Dlatego te? d?ugofalowa, wielop?aszczyznowa i systematyczna praca z podopiecznymi ?wietlicy oraz z ich rodzinami mo?e sta? si? dla nich szans? na „ucieczk?” z destrukcyjnego ?rodowiska.

Poprzez realizacj? programu ?wietlicy chcemy przywróci? wychowankom poczucie bezpiecze?stwa i spokoju. Zmniejszy? ich napi?cia l?kowe i poczucie dezorientacji
zwi?zanych z sytuacj? szkoln? i domow?. Stworzy? w nich pozytywne obrazy w?asnego „ja”, rodziny, najbli?szego otoczenia. Nauczy? okazywania pozytywnych emocji, formu?owania prostych komunikatów, wyra?aj?cych ich my?li i uczucia. Doprowadzi? do utworzenia zintegrowanej, otwartej i wspieraj?cej si? ma?ej spo?eczno?ci, w której ka?dy - niezale?nie od wyznania i problemów rodzinnych - b?dzie tak samo wa?ny. Zminimalizowa? istniej?ce zaleg?o?ci w nauce szkolnej, nieuzasadnione nieobecno?ci podczas zaj?? lekcyjnych. Uaktywni? grup? rodziców, poprzez uczestnictwo w realizowanych przez ?wietlic? projektach, którzy jednocze?nie b?d? wspó?twórcami miejsca dla swoich dzieci, a dla siebie nawzajem - swoist? grup? wsparcia.

Nasi podopieczni przychodz? do ?wietlicy po lekcjach. Po przyj?ciu ze szko?y
odrabiaj? prace domowe przy wsparciu wychowawcy i wolontariuszy. W ci?gu tygodnia odbywaj? si? zaj?cia wyrównuj?ce braki edukacyjne (min. z j?zyka angielskiego), integracyjne z elementami socjoterapii, plastyczne, komputerowe, sportowe, taneczne, kulinarne. Dzieci uczestnicz? tak?e w wyjazdach do Bia?egostoku, gdzie wspólnie z wychowankami z innych ?wietlic "Eleos" uczestnicz? w zabawach okoliczno?ciowych oraz wyj?ciach na basen, lodowisko itp. W okresie zimowych i letnich ferii organizowany jest naszym podopiecznym wypoczynek poza terenem zamieszkania.

?wietlica wspó?pracuje ze ?wietlicami dzia?aj?cymi w Bia?ymstoku przy "Eleos"
Prawos?awnym O?rodku Mi?osierdzia, a tak?e z Gminn? Komisj? Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych i Miejsko-Gminnym O?rodkiem Pomocy Rodzinie w Supra?lu, pedagogiem szkolnym, katechetk? religii prawos?awnej - mgr Walentyn? Makal, Akademi? Suprask? oraz Bractwem M?odzie?y Prawos?awnej przy Parafii Jana Teologa w Supra?lu. Od 2008 roku, dekretem abp. Jakuba jako opiekun duchowy ?wietlicy, powo?any zosta? o. Mateusz (Ostapczuk).

Wychowawca:

Dorota Maksymiuk


Adres ?wietlicy:

ul. Klasztorna 1

16 – 030 Supra?l

tel. 085 718 32 02

e-mail: swietlica(dot)suprasl(at)op(dot)plNumer rachunku bankowego: BANK PEKAO SA 29 12405211 1111 0000 49255120

?wietlica socjoterapeutyczna mieszcz?ca si? przy ulicy ?w. Proroka Eliasza
Jeste?my najm?odsz? placówk? "ELEOS" Diecezji Bia?ostocko–Gda?skiej. Funkcjonujemy od listopada 2007r., a od stycznia 2008 r. rozpocz?li?my regularn? prac? od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 13-18 z grup? dzieci w wieku 7-15 lat., któr? stanowi? g?ównie wychowankowie z bloków socjalnych przy ul. ?w. Proroka Eliasza.

Dzieci przychodz? do placówki codziennie po lekcjach, otrzymuj? profesjonaln? pomoc przy wyrównywaniu braków szkolnych, mog? skorzysta? z dobrze wyposa?onej kuchni, bior? udzia? w zaj?ciach rozwijaj?cych zainteresowania i ich samych, a wieczorem jedz? razem kolacj?, po której wspólnie sprz?taj? ?wietlic?. Zapewniamy im tak?e opiek? podczas ferii i wakacji – byli?my ju? na obozach terapeutycznych w Bacikach ?rednich, Lidzbarku Welskim, Kalinówce Ko?cielnej i Stegnie. Placówka pracuje w ?rodowisku szczególnie trudnym, rodziny cz?sto od pokole? powielaj? negatywne wzorce zachowa?. Cz?sto odwiedzamy naszych wychowanków w ich domach, rodziny mog? liczy? na nasz? pomoc w postaci paczek ?ywno?ciowych, wyprawek szkolnych, ubra? i przede wszystkim udzia?u w opiece i wychowywaniu dzieci.

Wychowawcy:

Anna Chomik
mgr Barbara Rusinowicz-Maksymiuk


Nasz adres:

Specjalistyczna Placówka Opieku?czo – Wychowawcza Wsparcia Dziennego

ul. ?w. Proroka Eliasza 3 (wej?cie od szczytu bloku)

tel.: +48 519 622 330 (pn.-pt. 13-18)

+48 665 404 014Nr konta: BANK PEKAO SA 17124052111111001022993910
?wietlica socjoterapeutyczna mieszcz?ca si? przy ulicy Warszawskiej 47
?wietlica socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych mie?ci si? w kamienicy Prawos?awnego O?rodka Mi?osierdzia „Eleos” przy ul. Warszawskiej 47 w Bia?ymstoku. Nasza placówka jest otwarta od poniedzia?ku do pi?tku od 13.00 do
19.00. Obejmujemy opiek? dzieci pochodzenia polskiego i czecze?skiego w wieku od 7 do 14 lat.

Nasi podopieczni zazwyczaj nie posiadaj? w domach dostatecznych warunków do snu, wypoczynku, spo?ywania ciep?ych posi?ków, dbania o higien? osobist? i odrabiania lekcji.

Do tej pory sp?dzali czas na ulicach do pó?nych godzin wieczornych, sami sobie organizuj?c czas wolny. Nie zawsze by?y to zaj?cia konstruktywne i bezpieczne dla ich ?ycia i zdrowia. Grupa ?wietlicowa to dzieci, które s? nadmiernie pobudzone lub te? zamkni?te w sobie, zal?knione i zahamowane w kontaktach z innymi. Brak im warto?ciowych do?wiadcze? i wzorców, niezb?dnych w poznawaniu i rozumieniu siebie oraz najbli?szego otoczenia. Cz??? z nich przejawia agresj? s?own? i fizyczn?. Towarzysz? im równie? niepowodzenia szkolne i brak motywacji do nauki.

Dzieci przychodz? do ?wietlicy po zaj?ciach w szkole. Odrabiaj? lekcje i przygotowuj? si? do sprawdzianów. Je?li s? g?odne mog? sobie zrobi? kanapki i napi? si? ciep?ej herbaty. Po odrobieniu lekcji dzieci maj? czas wolny, który wykorzystuj? na prac? przy komputerze, s?uchanie muzyki, uk?adanie puzzli czy zabawy ruchowe.
Ka?dego dnia odbywaj? si? równie? zaj?cia dla ca?ej grupy. S? to zaj?cia sportowe,
plastyczne, kulinarne, komputerowe, ró?nego rodzaju quizy i konkursy. Po zaj?ciach
dzieci wspólnie jedz? kolacj?, któr? same sobie przygotowuj? z niewielk? pomoc?
wychowawców. Ka?dego dnia w ?wietlicy s? wyznaczani dy?urni, których zadaniem jest uporz?dkowanie zabawek i ksi??ek, zmycie naczy? po kolacji. We wtorki i czwartki odbywaj? si? zaj?cia socjoterapeutyczne, których celem jest lepsze poznanie ka?dego dziecka oraz pomoc w przystosowaniu si? do ?rodowiska, w którym ono ?yje. Prowadzony jest tak?e trening Zast?powania Agresji. Ka?dego roku staramy si? te? zapewni? dzieciom mo?liwo?? wyjazdu na kolonie letnie i ferie zimowe, a je?li nie jest to mo?liwe organizujemy im pó?kolonie w miejscu zamieszkania.

Realizacja przygotowanego w ?wietlicy programu pozwala na wyrównywanie u naszych podopiecznych braków edukacyjnych i mikrodeficytów. W swojej pracy wychowawcy koncentruj? si? na adaptacji dzieci do ?rodowiska spo?ecznego, nauce konstruktywnego rozwi?zywania problemów, oraz niwelowaniu zachowa? agresywnych w?ród wychowanków.
Wzmacniaj? w nich zachowania poprawne spo?ecznie, dostarczaj? warto?ciowych wzorców, aby mogli tworzy? pozytywny obraz w?asnego „ja”, rodziny i najbli?szego otoczenia. Przywracaj? im równie? poczucie bezpiecze?stwa i spokoju, zmniejszaj? napi?cia l?kowe oraz poczucie dezorientacji zwi?zane z sytuacj? szkoln? i domow?. Wychowawcy staraj? si? podejmowa? równie? szeroko poj?t? wspó?prac? ze szko??, opiek? spo?eczn?, kuratorami, policj?, innymi ?wietlicami oraz wszelkimi placówkami nios?cymi pomoc dzieciom i ich rodzinom.

Wychowawcy:

mgr Kamila Packiewicz
mgr Katarzyna Zasim


Nasz adres:

?wietlica Socjoterapeutyczna

ul. Warszawska 47

15-950 Bia?ystok

tel. 509544109 lub 508060951

Osoby, które chcia?yby wesprze? dzia?alno?? ?wietlicy prosimy o wp?aty na konto:
BANK PEKAO S.A. 14 1240 5211 1111 0000 4930 0107
?wietlica socjoterapeutyczna mieszcz?ca si? przy ulicy ?w. Miko?aja 5
?wietlica socjoterapeutyczna mieszcz?ca si? przy ulicy ?w. Miko?aja 5 w Bia?ymstoku dzia?a od 10 lat. Nasza placówka jest otwarta od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 12.00 do 18.00. Obecnie systematycznie bierze udzia? w zaj?ciach pi?tna?cioro dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Pochodz? one z rodzin rozbitych, ubogich, niewydolnych wychowawczo, z problemem alkoholowym w domu rodzinnym. Nasi podopieczni przychodz? do ?wietlicy po zaj?ciach w szkole. Odrabiaj? lekcje i przygotowuj? si? do sprawdzianów. Je?li s? g?odne mog? sobie zrobi? kanapki i napi? si? ciep?ej herbaty.Po odrobieniu lekcji dzieci maj? czas wolny, który wykorzystuj? na prac? przy komputerze (serwowanie po Internecie), ogl?danie telewizji, s?uchanie muzyki, uk?adanie puzzli czy zabaw? na placu obok ?wietlicy. Ka?dego dnia odbywaj? si? tak?e zaj?cia dla ca?ej grupy. S? to zaj?cia plastyczne (malowanie, wyklejanie, lepienie), taneczne (nauka ta?ców integracyjnych), komputerowe (wysy?anie e-maili, pisanie tekstów, rysowanie), ruchowe (zabawy z chust? animacyjn?, granie w pi?k? siatkow? lub no?n?, gry sportowe), kulinarne (przygotowywanie sa?atek, dekorowanie kapek, pieczenie ciast), mi?dzykulturowe, a tak?e ró?nego rodzaju quizy i konkursy. Po zaj?ciach wszystkie dzieci jedz? wspólnie kolacj?, któr? sami sobie przygotowuj? z niewielk? pomoc? wychowawców. Ka?dego dnia w ?wietlicy s? wyznaczani dy?urni, których zadaniem jest uporz?dkowanie zabawek i ksi??ek, odkurzanie dywanu, podlewanie kwiatów i zmywanie naczy? po kolacji. W poniedzia?ki i wtorki odbywaj? si? zaj?cia socjoterapeutyczne, które maj? na celu lepsze poznanie ka?dego dziecka i jak najbardziej efektywn? pomoc mu w przystosowaniu si? do ?rodowiska, w którym ?yje.

W okresie ferii zimowych i wakacji staramy si? zapewni? dzieciom ucz?szczaj?cym do naszej ?wietlicy wypoczynek poza miastem lub atrakcyjny sposób sp?dzania czasu na pó?koloniach. Uda?o si? nam zorganizowa? obozy w Warszawie, G?adyszowie i Krzywcu, Kretowinach, Ustce, Bielsku Podlaskim, Bacikach, Kalinówce, Lidzbarku, Stegnie. W czasie pó?kolonii wyje?d?ali?my na wycieczki do Bia?owie?y i Supra?la.

Z naszymi podopiecznymi pracuj? tak?e wolontariusze. Codziennie w ?wietlicy jest
ich co najmniej dwóch lub trzech. Mo?na zawsze liczy? na ich pomoc przy odrabianiu lekcji lub przeprowadzaniu zaj??. Ch?tnie organizuj? te? ró?nego rodzaju imprezy okoliczno?ciowe (zapusty, zabawa choinkowa, Dzie? Matki, Dzie? Dziecka), a tak?e zbieraj? fundusze na dzia?alno?? ?wietlicy (Wigilijne Dzie?o Pomocy Dzieciom, Aukcja Wielkanocna).

Bierzemy udzia? tak?e w projekcie Wolontariat Europejski EVS. Jest to jedna z akcji Programu Komisji Europejskiej "M?odzie?", które umo?liwia wyjazd wolontariuszy z Polski do pracy w instytucjach non profit dzia?aj?cych w ró?nych krajach europejskich, a tak?e przyjazdy wolontariuszy z zagranicy. W ramach projektu EVS go?cili?my ju? wolontariuszy z Niemiec, Francji, Armenii, Gruzji oraz Szwecji.

Nasza ?wietlica jest równie? miejscem praktyk wielu studentów. Byli ju? u nas praktykanci z Jaros?awia na Bia?orusi, studenci z Wydzia?u Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bia?ymstoku, Policealnej Szko?y Pracowników S?u?b Socjalnych oraz Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji.

Wychowawcy:

mgr Anna Petelska
mgr Magdalena Ko?odko


Nasz adres:

?wietlica Socjoterapeutyczna

ul. ?w. Miko?aja 5

15-420 Bia?ystok

tel./fax. 0 85 742 65 00 lub 0 601 299 467


Osoby, które chcia?yby wesprze? dzia?alno?? ?wietlicy prosimy o wp?aty na konto:
BANK PEKAO SA 14 1240 5211 1111 0000 4925 8785
Zuzia Opolska