Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Strona główna
Nowości
W?a?nie dotar?e? na stron? Radia Orthodoxia - pierwszego prawos?awnego radia w Polsce.

Zach?camy do zapoznania si? z tre?ci? strony - szczególnie polecamy dzia?y:
- "Aktualno?ci" - znajdziecie tu bardzo cz?sto aktualizowane wiadomo?ci z ?ycia Cerkwi Prawos?awnej w kraju i za granic?
- "Archiwum audycji" - tu z kolei wys?uchacie wybranych audycji wyemitowanych w Radiu Orthodoxia.

Mo?ecie tak?e s?ucha? nas online przez internet - klikaj?c w ikonk? w lewej cz??ci strony. Nasze audycje nadajemy codziennie od godz. 16.00 do 21.00.
B?d?cie razem z nami!

Zespó? Redakcyjny Radia Orthodoxia
Radio ORTHODOXIA zosta?o powo?ane dekretem J.E. Biskupa Jakuba z dnia 30 listopada 2001 roku. Swoj? pierwsz? audycj? wyemitowa?o 19.12.2001r. - w dniu, kiedy czcimy pami?? ?w. Miko?aja.

Uroczyste otwarcie i po?wi?cenie siedziby, mieszcz?cej si? przy Parafii ?w. Ducha, odby?o si? 15 wrze?nia 2002 roku.

Dzi?ki ofiarno?ci wiernych Radio ma dzi? w?asny nadajnik i profesjonalne studio. Kolejnym krokiem b?dzie rozszerzenie czasu nadawania programu i obj?cie zasi?giem obszaru ca?ego Podlasia.

na zdj?ciu: za?o?yciel i opiekun duchowy Radia J.E. Arcybiskup Jakub
Zuzia Opolska